جستارهای نوین ادبی, دوره (46), شماره (3), سال (2013-12) , صفحات (27-46)

عنوان : ( جهت دستوری در سه غزل معاصر )

نویسندگان: فرخ لطیف نژاد رودسری , مهدخت پورخالقی چترودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رابطۀ بین نحو و اندیشه در زبان‌شناسی از طریق افعال و حالات بیان شده با فاعل، مفعول و مسند بیان می-شود و جهت دستوری فعّال، منفعل و غیره را پدید می‌آورد. جهت دستوری، نگرش و موضعِ نویسنده را نسبت به موضوع نشان می‌دهد و پژواک وضعیّت ذهنی نویسنده است. همچنین در شناخت حالات شاعر اهمّیّت دارد و وضعیّت روحی او را به ما نشان می‌دهد. علاوه بر آن در مقایسۀ حالات چند شاعر با یکدیگر مؤثّر است. در این پژوهش، نوع، تعداد و درصد جهت دستوری در سه غزل ابتهاج، نادرپور و فرّخزاد که به تقلید از یک غزل سعدی سروده شده مورد بحث و بررسی و مقایسه قرار گرفته و رابطۀ آن با مکتب رمانتیسم بیان شده است تا جهت دستوری غالب و نحوۀ موضع گیری شاعر نسبت به معشوق در سه غزل مشخّص شود. نتیجه این که بر خلاف روحیّۀ منفعل رمانتیک، جهت فعّال در غزل غلبه دارد و علّت آن را می توان وجود دیالوگ خیالی بین شاعر و معشوق دانست. از میان سه شاعر ابتهاج بیشترین و فرّخزاد کمترین درصد جملات منفعل را دارد، امّا نحوۀ به‌کارگیری جملات فرّخزاد از الگوی خاصّی پیروی می کند

کلمات کلیدی

جهت دستوری; غزل معاصر; جهت فعّال; جهت منفعل; رمانتیسم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041820,
author = {لطیف نژاد رودسری, فرخ and پورخالقی چترودی, مهدخت},
title = {جهت دستوری در سه غزل معاصر},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2013},
volume = {46},
number = {3},
month = {December},
issn = {۲۰۰۸-۷۱۸۷},
pages = {27--46},
numpages = {19},
keywords = {جهت دستوری; غزل معاصر; جهت فعّال; جهت منفعل; رمانتیسم.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جهت دستوری در سه غزل معاصر
%A لطیف نژاد رودسری, فرخ
%A پورخالقی چترودی, مهدخت
%J جستارهای نوین ادبی
%@ ۲۰۰۸-۷۱۸۷
%D 2013

[Download]