اولین همایش بهینه سازی مصرف آب , 2014-03-05

عنوان : ( استراتژی های سازگاری دو گیاه گندمی (stipa hohenackerian) C3 و C4 (Enneapogon persicus) به علت تغییرات دما و رطوبت در یک سال خشک )

نویسندگان: اکرم طاهری شریف اباد , محمد فرزام , پروانه ابریشم چی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر پدیده های شدید اقلیمی مانند خشکسالی های شدید برای گیاهان یکسان نیست، گیاهان مختلف ممکن است به درجات متفاوتی تحت تاثیر خشکسالی قرار گیرند. لذا در این پژوهش دو گیاه گندمی سه کربنه Stipa hohenackeriana و چهارکربنه Enneapogon persicusدر یک سال خشک مورد بررسی قرار گرفت. به فاصله هردو هفته، تاریخ وقوع پدیده های فنولوژیکی شامل رشد رویشی،ظهور خوشه ها، گلدهی کامل، ریزش بذر و رطوبت و دمای زیرکانوپی در محل توسعه ریشه گیاهان ثبت شد. علاوه براین در هر بازدید طول و تعداد برگ ثبت شد. داده ها با نرم افزارSPSS16 تجزیه و تحلیل آماری شدند. بر اساس نتایج، گندمی های C3 و C4 به طور متفاوتی تحت تاثیر دمای هوا و رطوبت خاک بودند. در ابتدای فصل، تعداد برگ C3 ، و نزدیک به انتهای فصل تعداد برگ C4 بیشتر بود. بررسی شاخص محتوای نسبی آب برگ به موازات تغییرات فنولوژی و آب و هوایی، بیانگر آن بود که به طور برجسته، به هنگام مواجه با خشکی، در گیاه C4 اختلاف معنی داری در مراحل فنولوژی مشاهده نشد، اما در گیاه C3 بطور معنی داری این شاخص کاهش یافت و به موازات آن، شاهد کاهش طول مرحله گلدهی و بذرهی و تعداد برگ آن بودیم. پاسخ گیاه سه کربنه به پالس های رطوبتی، از لحاظ مراحل فنولوژی و همچنین طول و تعداد برگ، بیشتر ازگیاه چهارکربنه بود. که به احتمال زیاد، به کارایی فتوسنتز بالا و محتوای نسبی آب برگ بالا(سازگاری فیزیولوژیک) و نیز سایه اندازی برگ ها به سطح کانوپی (سازگاری مرفولوژی) عامل موفقیت بیشتر گیاه چهارکربنه در تحمل تنش های محیطی در سال خشکسالی بوده است.

کلمات کلیدی

, گندمیان, مراتع مشهد, سازگاری های محیطی, خشکسالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041825,
author = {طاهری شریف اباد, اکرم and فرزام, محمد and ابریشم چی, پروانه},
title = {استراتژی های سازگاری دو گیاه گندمی (stipa hohenackerian) C3 و C4 (Enneapogon persicus) به علت تغییرات دما و رطوبت در یک سال خشک},
booktitle = {اولین همایش بهینه سازی مصرف آب},
year = {2014},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {گندمیان، مراتع مشهد; سازگاری های محیطی; خشکسالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استراتژی های سازگاری دو گیاه گندمی (stipa hohenackerian) C3 و C4 (Enneapogon persicus) به علت تغییرات دما و رطوبت در یک سال خشک
%A طاهری شریف اباد, اکرم
%A فرزام, محمد
%A ابریشم چی, پروانه
%J اولین همایش بهینه سازی مصرف آب
%D 2014

[Download]