سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2014-05-07

عنوان : ( بررسی تأثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر القای ریشه زایی در گیاه برازمبل (Perovskia abrotanoides Karel.) )

نویسندگان: آرزو ذاکر , پروانه ابریشم چی , جواد اصیلی , سید هادی موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه دارویی برازمبل (Perovskia abrotanoides )، متعلق به تیره نعناع (Lamiaceae) است که در مناطق شمال، شمال شرق، شرق و مرکز ایران رویش می یابد. ریشه این گیاه در طب سنتی ایران برای درمان سالک مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به حضور متابولیت های ثانویه با ارزش دارویی در ریشه این گیاه، در تحقیق حاضر، تأثیر تنظیم کننده های مختلف رشد گیاهی بر ریشه زایی گیاه برازمبل برای نخستین بار، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، جدا کشتهای برگ گیاهان رشد یافته به صورت هیدروپونیک، در محیط کشت MS حاوی غلظتهای مختلف ( 0، 5/0، 1، 5/1، 2، 3 و 4 میلی گرم در لیتر) IAA، IBA و NAA به تنهایی یا در ترکیب با غلظتهای متفاوت ( 0، 1/0، 5/0 و 75/0 میلی گرم در لیتر) BA یا کینتین قرار گرفتند. در تیمارهایی که تنها حاوی اکسین بودند، ریشه ها 16-14 روز پس از قرار گیری جداکشتها بر روی محیط کشت، ظاهر شدند. بر اساس نتایج بدست آمده، محیط کشت حاوی 2 میلی گرم در لیتر NAA، بهترین محیط برای القای ریشه زایی مستقیم بود. در این تیمار، درصد ریشه زایی (61/84%) و تعداد ریشه های تشکیل شده در هر جدا کشت ( 25/14 ± 4/46)، بطور معنی داری بیشتر از سایر تیمارها بود. در تمامی محیطهای کشت MS حاوی اکسین در ترکیب با سیتوکینینها، کالوس تشکیل شد. بیشتر این تیمارها 100% کالزایی نشان دادند.

کلمات کلیدی

, : ریشه زایی, کالوس, تنظیم کننده های رشد گیاهی, abrotanoides Perovskia
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041826,
author = {ذاکر, آرزو and ابریشم چی, پروانه and جواد اصیلی and سید هادی موسوی},
title = {بررسی تأثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر القای ریشه زایی در گیاه برازمبل (Perovskia abrotanoides Karel.)},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران},
year = {2014},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {: ریشه زایی، کالوس، تنظیم کننده های رشد گیاهی، abrotanoides Perovskia},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر القای ریشه زایی در گیاه برازمبل (Perovskia abrotanoides Karel.)
%A ذاکر, آرزو
%A ابریشم چی, پروانه
%A جواد اصیلی
%A سید هادی موسوی
%J سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
%D 2014

[Download]