تحقیقات حشره شناسی -Iranian Journal of Entomological Research, ( ISI ), دوره (5), شماره (1), سال (2013-4) , صفحات (43-50)

عنوان : ( رابطه بین آلودگی گیاه پنبه به سفیدبالک Bemisia tabaci و تعداد تریکوم های سطح برگ )

نویسندگان: سعیده سرباز , غلامحسین مروج , محمد سیرجانی , آرزو حیدرزاده محمدرضاخان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رابطه بین تعداد تریکوم سطح برگ و هجوم سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci روی شش ژنوتیپ پنبه آپلند (مهر، ورامین، ساحل، خرداد، اکرای برگ سبز و اکرای برگ قرمز) و یک ژنوتیپ پنبه ایسلند (ترموس 14) در شرایط مزرعه ای در طول فصل زراعی 1388 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی پنبه شرق کشور (کاشمر) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد ژنوتیپ ترموس 14 بالاترین تعداد تخم، پوره و حشره کامل و همچنین بالاترین تعداد تریکوم را در سطح برگ در مقایسه با دیگر ژنوتیپ های پنبه داشت و ژنوتیپ های اکرای برگ سبز و اکرای برگ قرمز کمترین تعداد تریکوم و جمعیت سفیدبالک پنبه را داشتند. همبستگی مثبت و معنی داری بین تراکم تریکوم های سطح برگ و جمعیت سفیدبالک پنبه وجود داشت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کاربرد ژنوتیپ های پنبه با تراکم تریکوم کم یا با برگ های صاف، خطر هجوم سفیدبالک پنبه را کاهش می دهد.

کلمات کلیدی

, پنبه, تریکوم, ژنوتیپ, سفیدبالک پنبه, مقاومت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041828,
author = {سرباز, سعیده and مروج, غلامحسین and محمد سیرجانی and حیدرزاده محمدرضاخان, آرزو},
title = {رابطه بین آلودگی گیاه پنبه به سفیدبالک Bemisia tabaci و تعداد تریکوم های سطح برگ},
journal = {تحقیقات حشره شناسی -Iranian Journal of Entomological Research},
year = {2013},
volume = {5},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-4668},
pages = {43--50},
numpages = {7},
keywords = {پنبه، تریکوم، ژنوتیپ، سفیدبالک پنبه، مقاومت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه بین آلودگی گیاه پنبه به سفیدبالک Bemisia tabaci و تعداد تریکوم های سطح برگ
%A سرباز, سعیده
%A مروج, غلامحسین
%A محمد سیرجانی
%A حیدرزاده محمدرضاخان, آرزو
%J تحقیقات حشره شناسی -Iranian Journal of Entomological Research
%@ 2008-4668
%D 2013

[Download]