دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی , 2012-11-19

عنوان : ( الگوی برآورد متوسط رطوبت نسبی روزانه در نواحی سواحلی ایران )

نویسندگان: محبوبه فرزندی , سیدحسین ثنائی نژاد , حجت رضایی پژند , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

9 و 51 گرینهوی (- و ، محاسبه رطوبت نسبی روزانه به تقریب از الگوهایی به دست می آید. دو الگوی قدیمی- معدل سهه سها ت اسهتاندارد ) 3 0رطوبت نسبی سا ت 51 گرینوی ( مرسوم تراند. هدف این / 0رطوبت نسبی سا ت 3 و 31 / الگوی معرفی شده توسط دانشگاه آرگون )مجموع 51 مقاله ارائه الگوهای دقیق تر برای برآورد رطوبت نسبی روزانه از روی رطوبت سا تهای استاندارد محلی ایران و متغیرهای بارش روزانه، دمهای حداقل، حداکثر و میانگین روزانه در مناطق سواحلی است. ایستگاههای همدید مورد استفاده این ناحیه 15 دد است که پس از غربهال و ووشهه بندی )روش افرازی میانه محور( کلیه ایستگاه های همدید ایران ) 989 ایستگاه( به دست آمدهاند. هدف ارائه الگوهای وطی )غیروطی( رطوبت- نسبی روزانه به تفکیک برای ماههای مختلف ) 59 الگو( و سالانه در مناطق ساحلی )وزر، ولیج فارس و دریای مان( است. طهر نمونهه گیهری سیستماتیک دوری برای انتخاب نمونه مناسب بهکار رفت. نتیجه 3100 روز داده سا تی به نوان نمونه برای هر ماه پس از غربال بهدسهت آمهد . الگوهای مختلف بر نمونه انتخابی برازش داده شد. آزمونهای مختلف آماری و آسیب شناسی روی الگوها انجام شد و الگوی برتر برای هرمهاه و 0 )ماه های می، اکتبهر و سهالانه ( اسهت . واسهنجی و / 0 )ماه مارس( تا 991 / سال به دست آمد ) 53 الگو(. ضریبتعیین تمام این الگوها بین 998 اسهت . (MSE) مقایسه الگوهای فوق با الگوهای مرسوم قدیمی نشان از دقت بیشتر الگوهای جدید دارد. معیهار مقایسهه میهانگین مربه وطها 0 الگوی آرگون و نصف الگوی قدیمی است. این نشان از دقت بالای الگوههای جدیهد / الگوهای جدید برای کلیه ماهها و سالانه تقریبا 5 MSE ارائه شده دارد.

کلمات کلیدی

, الگوی رگرسیونی, رطوبتنسبی روزانه, مناطقسواحلی ایران, نمونهگیری سیستماتیک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041841,
author = {فرزندی, محبوبه and ثنائی نژاد, سیدحسین and حجت رضایی پژند and قهرمان, بیژن},
title = {الگوی برآورد متوسط رطوبت نسبی روزانه در نواحی سواحلی ایران},
booktitle = {دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {الگوی رگرسیونی، رطوبتنسبی روزانه، مناطقسواحلی ایران، نمونهگیری سیستماتیک.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T الگوی برآورد متوسط رطوبت نسبی روزانه در نواحی سواحلی ایران
%A فرزندی, محبوبه
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A حجت رضایی پژند
%A قهرمان, بیژن
%J دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
%D 2012

[Download]