پرستاری داخلی_جراحی, دوره (2), شماره (3), سال (2014-1) , صفحات (81-85)

عنوان : ( تاثیر تمرینات تائی چی بر تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس )

نویسندگان: زهره محلی , احمد ابراهیمی عطری , حسین حسن آبادی , ناهید خوشرفتاریزدی , علی شعیبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده سابقه وهدف : اختلالات تعادل یکی از مشکلات شایع بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS) می باشد.عدم تعادل باعث کاهش استقلال عملکردی ، گسترش ناتوانی و همچنین افزایش خطر افتادن می‌گردد.لذا هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر برنامه تمرین تای چی بر تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس می‌باشد. مواد و روشها : پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی و ازنظر هدف کاربردی است آزمودنی های تحقیق شامل 30 نفر زن مبتلا به MS که بصورت هدفدارودسترس انتخاب شدندو سپس بطور تصادفی به دو گروه کنترل وتجربی تقسیم شدند .تمرینات گروه تجربی شامل هشت هفته تمرینات تایی چی، هرهفته 3 جلسه تمرین بود. ازتست تعادل برگ جهت اندازه گیری تعادل در بیماران MS استفاده شد.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها توسط آزمون های t وابسته و t مستقل انجام معنی دار( p≤0/05) تلقی گردید. یافته ها : نتایج نشان می‌دهد بین میانگین نمرات تعادل در گروه تجربی وکنترل تفاوت معنی-داری وجود دارد.به‌طوری که میزان تعادل در گروه تجربی پس از دوره تمرینی به‌طور معنی-داری افزایش داشت. نتیجه گیری :تمرینات تایی چی می تواند باعث افزایش تعادل در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شودو می‌توان به عنوان یک درمان مکمل غیر دارویی در کنار درمانهای دارویی برای کمک به بیماران MS استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, مولتیپل اسکلروزیس, تعادل, تمرینات تائی چی, زنان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041844,
author = {محلی, زهره and ابراهیمی عطری, احمد and حسین حسن آبادی and خوشرفتاریزدی, ناهید and علی شعیبی},
title = {تاثیر تمرینات تائی چی بر تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس},
journal = {پرستاری داخلی_جراحی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {3},
month = {January},
issn = {2322-178X},
pages = {81--85},
numpages = {4},
keywords = {مولتیپل اسکلروزیس، تعادل، تمرینات تائی چی، زنان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تمرینات تائی چی بر تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
%A محلی, زهره
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A حسین حسن آبادی
%A خوشرفتاریزدی, ناهید
%A علی شعیبی
%J پرستاری داخلی_جراحی
%@ 2322-178X
%D 2014

[Download]