اولین همایش ملی بازاریابی: فرصت ها و چالش ها , 2014-04-30

عنوان : ( بررسی رابطه بین فرهنگ بازاریابی و اثربخشی بازاریابی در مجموعه های آبی شهر مشهد )

نویسندگان: حسن مظفری , حسن شمس ابادی , سیدمرتضی عظیم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق انجام شده محقق بر آن بود که تاثیر فرهنگ بازاریابی بر اثربخشی بازاریابی را در مجموعه‌های آبی شهر مشهد مورد بررسی قرار دهد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را مدیران مجموعه‌های آبی شهر مشهد تشکیل دادند (36 نفر)، که به صورت تمام شمار نمونه گیری شدند؛ به عبارتی نمونۀ مورد نظر در این تحقیق برابر جامعۀ آماری انتخاب شد. در این بررسی برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه فرهنگ بازاریابی وبستر (72/0=α) و پرسشنامه اثربخشی بازاریابی فلیپ کاتلر (95/0=α) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، بین فرهنگ بازاریابی با اثربخشی بازاریابی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد (005/0 >p). نتایج رگرسیون دو متغیره نشان داد که فرهنگ بازاریابی توانست چیزی حدود72 درصد از اثربخشی بازاریابی را تبیین کند. همچنین، رگرسیون چند متغیره، نشان داد که از بین ابعاد شش‌گانه فرهنگ بازاریابی فقط دو بعد آن (مهارت فروشندگی و نوآوری) توانستند با هم حدود 76 درصد از واریانس اثربخشی بازاریابی را تبیین نمایند. یافته‌های این تحقیق، نقش تعیین کننده فرهنگ بازاریابی را در توفیق اثربخشی بازاریابی در مجموعه‌های آبی شهر مشهد مورد تایید قرار دادند.

کلمات کلیدی

, فرهنگ بازاریابی, اثربخشی بازاریابی, مجموعه‌های آبی, مشهد,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041849,
author = {حسن مظفری and حسن شمس ابادی and عظیم زاده, سیدمرتضی},
title = {بررسی رابطه بین فرهنگ بازاریابی و اثربخشی بازاریابی در مجموعه های آبی شهر مشهد},
booktitle = {اولین همایش ملی بازاریابی: فرصت ها و چالش ها},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فرهنگ بازاریابی، اثربخشی بازاریابی، مجموعه‌های آبی، مشهد، مدیران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین فرهنگ بازاریابی و اثربخشی بازاریابی در مجموعه های آبی شهر مشهد
%A حسن مظفری
%A حسن شمس ابادی
%A عظیم زاده, سیدمرتضی
%J اولین همایش ملی بازاریابی: فرصت ها و چالش ها
%D 2014

[Download]