سومین همایش ملی ودومین همایش بین المللی مهارت آموزی واشتغال , 2014-05-07

عنوان : ( بررسی ابعاد وچالشهای اجرای برنامه های درسی جدید (بازنگری شده)نظام آموزش عالی مهارتی از دیدگاه مجریان )

نویسندگان: سیدعلی قادری , مرتضی کرمی , حسین جعفری ثانی , محمد امین ترابی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور اجرای آیین نامه نظام جامع مهارت و فناوری و الزامات قانونی تعیین شده در برنامه پنجم توسعه کشور و افزایش ابعاد مهارتی برنامه های درسی، دانشگاه جامع علمی-کاربردی در سال 1390، در طرحی جدید و بنیادی، اقدام به بازنگری و اصلاح در برنامه های آموزشی و درسی رشته های تحصیلی علمی-کاربردی نموده است. از آنجا که مسئولیت اجرای دوره های آموزشی مذکور بر عهده مراکز آموزش علمی-کاربردی می باشد، آگاهی همه جانبه مدیران این مراکز به عنوان متولیان اجرا از ماهیت و ابعاد تغییرات ایجاد شده در برنامه های درسی و نیز اطلاع متقابل مدیران دانشگاه در مقام سیاستگزار و ناظر اجرا، نقش مهمی در تحقق اهداف مورد نظر دارد. لذا، با هدف بررسی دیدگاه های مدیران مراکز آموزش علمی-کاربردی نسبت به این تغییرات، مقایسه با برنامه های درسی قبلی، میزان همسویی برنامه های جدید با اهداف نظام جامع آموزش مهارت و فناوری و نیز چالشها و مسائل اجرایی برنامه های درسی جدید، طی یک پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی (پیمایشی) و به وسیله پرسشنامه محقق ساخته، دیدگاههای مدیران مذکور بررسی شد. جامعه تحقیق شامل مدیران تمامی مراکز آموزش علمی-کاربردی استان خراسان رضوی که اجرای هر دوی برنامه های جدید و قدیم را بر عهده داشته اند به تعداد 230 مدیر (مشتمل بر رئیس مرکز، مدیر امور آموزشی- پژوهشی و مدیران گروه) از 47 مرکز آموزش واجد شرایط بود که حجم نمونه با فرمول کوکران و نمونه گیری خوشه ای، 144 نفر از 38 مرکز تعیین و پرسشنامه ها بین آنها توزیع شد. داده های گردآوری شده توسط نرم افزارهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج گزارش شده است.

کلمات کلیدی

, : تغییر, بازنگری برنامه های درسی, مهارت آموزی, اجرای برنامه درسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041853,
author = {سیدعلی قادری and کرمی, مرتضی and جعفری ثانی, حسین and محمد امین ترابی زاده},
title = {بررسی ابعاد وچالشهای اجرای برنامه های درسی جدید (بازنگری شده)نظام آموزش عالی مهارتی از دیدگاه مجریان},
booktitle = {سومین همایش ملی ودومین همایش بین المللی مهارت آموزی واشتغال},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {: تغییر، بازنگری برنامه های درسی، مهارت آموزی، اجرای برنامه درسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ابعاد وچالشهای اجرای برنامه های درسی جدید (بازنگری شده)نظام آموزش عالی مهارتی از دیدگاه مجریان
%A سیدعلی قادری
%A کرمی, مرتضی
%A جعفری ثانی, حسین
%A محمد امین ترابی زاده
%J سومین همایش ملی ودومین همایش بین المللی مهارت آموزی واشتغال
%D 2014

[Download]