همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش , 2014-03-05

عنوان : ( میزان استفاده دبیران از الگوی تدریس حل مساله وفرایند های آن در دبیرستان های دخترانه تیزهوشان )

نویسندگان: حسین جعفری ثانی , فرزانه دیمه کارحقیقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله،بررسی میزان استفاده دبیران از الگوی تدریس حل مسأله و فرآیند های آن در دبیرستان های دخترانه تیزهوشان بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان تیزهوش مشغول به تحصیل در مدارس سمپاد 2 و 3 شهرستان مشهد بود، که تعداد آنان 110 نفر تعیین شد. نمونه ی پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصاذفی درد حدود 81 دانش آموز در تمامی پایه های تحصیلی محاسبه گردید. برای گردآوری داده ها، از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. این پرسشنامه بسته پاسخ و بر اساس مقیاس 2 درجه ای لیکرت و مشتمل بر 37 سؤال طراحی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استباطی شامل آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل واریانس یکراهه، تحلیل واریانس چند راهه و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که که گرایش کلی معلمان به این روش مطلوب نبوده و در استفاده از فرآیند های روش تدریس حل مسأله به جز فرآیند بیان مسأله، در بقیه فرآیند ها، معلمان عملکرد مطلوبی نداشته اند. همچنین نتایج تفاوت معنی داری را در بین معلمان پایه های مختلف از جهت میزان استفاده از الگوی تدریس حل مسأله در مقطع دبیرستان نشان داد به طوری که معلمان پایه سوم عملکرد بهتری در استفاده از روش تدریس حل مسأله از خود نشان داده اند.

کلمات کلیدی

, الگوی تدریس حل مسأله, تیزهوشان, دبیران, فرایندهای حل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041856,
author = {جعفری ثانی, حسین and دیمه کارحقیقی, فرزانه},
title = {میزان استفاده دبیران از الگوی تدریس حل مساله وفرایند های آن در دبیرستان های دخترانه تیزهوشان},
booktitle = {همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش},
year = {2014},
location = {بریجند, ايران},
keywords = {الگوی تدریس حل مسأله، تیزهوشان، دبیران، فرایندهای حل مسأله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T میزان استفاده دبیران از الگوی تدریس حل مساله وفرایند های آن در دبیرستان های دخترانه تیزهوشان
%A جعفری ثانی, حسین
%A دیمه کارحقیقی, فرزانه
%J همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
%D 2014

[Download]