دانش سیاسی و بین المللی, دوره (1), شماره (3), سال (2012-10) , صفحات (1-22)

عنوان : ( کالبد شکافی زوال و انحطاط سیاسی از دیدگاه ابن خلدون و ماکیاولی )

نویسندگان: سیدحسین اطهری , سیدموسی الرضا حسینی گاچ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندیشه زوال وانحطاط نظام‌های سیاسی ازقدیمی ترین اندیشه‌های بشری و نیز متفکران علم و فلسفه سیاست بوده است و هریک از اندیشمندان از زاویه‌ای خاص به این مسأله نگریسته‌اند. ابن خلدون و ماکیاولی که در یک زمان و بافاصله کمی از یکدیگر،درمرزهای مجاور هم می‌زیسته‌اند،به اندیشه درباب انحطاط و فروپاشی سیستم‌های سیاسی وحکومتی پرداخته‌اند. هردواندیشمند، واقعگرا و فیلسوف باروشی تحلیلی و تعلیلی و بااستفاده ازتجربه عملی در سیاست و غور درتاریخ به مسائل و وقایع سیاسی و اجتماعی عصرخود اندیشیده‌اند. آنان باپذیرفتن اندیشه دوری بودن تاریخ درصددتوجیه وتفسیرعلل وقایع وجریان‌های تاریخی برآمده‌اند. ابن خلدون دراین دورگرایی به جبرتاریخی کشانده شده وشرایط راتحمیلی می‌داند و راهی برای خروج از بحران را میسر نمی‌داند؛برعکس،ماکیاول علیرغم اعتقاد به تکرار تاریخ، برای برون رفت از بحران راه حل نشان می‌دهد وسعی در ارایه طریقی برای جلوگیری ازانقلاب وحاکمیت بخت است.به عبارتی،گذشته را چراغی فرا راه آینده می‌داند. ازنظرابن خلدون عامل اساسی ایجادحکومت وقدرت،عصبیت است که باایجاد رابطه بین‌الاذهانی بین قبیله‌ها نیرووتوان سیاسی را افزایش می‌دهد و از نظرماکیاولی نقش محوری راویرتو(توانایی و فضیلت)برعهده داردکه بابرخورد با فورتونا(بخت)وغلبه برآن دولت وقدرت رابوجود می‌آورد. نکته مهم دراندیشه هردومتفکرتوجه بیش ازحد آن‌ها برمذهب به عنوان ابزار سیاست وعامل موثر بر سیاست است. اندیشه درباب علل انحطاط و زوال درجهان اسلام باابن خلدون شروع شد و با او نیز پایان یافت،ولی درغرب راه ماکیاول ادامه پیداکرد و این روش هنوز ادامه دارد. هدف این مقاله بررسی و فهم دلایل انحطاط و فروپاشی نظام‌های سیاسی از طریق مطالعه آرا و افکار ابن خلدون و ماکیاولی به روش ترکیبی؛ یعنی مقایسه‌ای و تعلیلی- تحلیلی خواهد بود.

کلمات کلیدی

, انحطاط, زوال, ابن خلدون, ویرتو(فضیلت وتوانایی), فورتونا(بخت و تصادف), عمران, عصبیت,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041859,
author = {اطهری, سیدحسین and حسینی گاچ, سیدموسی الرضا},
title = {کالبد شکافی زوال و انحطاط سیاسی از دیدگاه ابن خلدون و ماکیاولی},
journal = {دانش سیاسی و بین المللی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {3},
month = {October},
issn = {2322-5386},
pages = {1--22},
numpages = {21},
keywords = {انحطاط، زوال،ابن خلدون، ویرتو(فضیلت وتوانایی)،فورتونا(بخت و تصادف)،عمران،عصبیت، ماکیاول.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کالبد شکافی زوال و انحطاط سیاسی از دیدگاه ابن خلدون و ماکیاولی
%A اطهری, سیدحسین
%A حسینی گاچ, سیدموسی الرضا
%J دانش سیاسی و بین المللی
%@ 2322-5386
%D 2012

[Download]