مکانیک سیالات و آیرودینامیک, دوره (2), شماره (3), سال (2013-6) , صفحات (89-102)

عنوان : ( شبیه سازی پدیده تغییر فاز ناگهانی بخار آب با معادلات جوانه زایی و رشد قطرات مناسب در فشار های چگالشی پایین )

نویسندگان: علیرضا تیمورتاش , اسماعیل لکزیان , محمدرضا مه پیکر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله کاربرد معادله های جوانه زایی و رشد قطرات در پیشبینی چگالش ناگهانی در نازل های بخاربررسی شده است. برای فشار های چگالشی پایین (کمتر از bar5/0) در مقاله های معتبر تفاوتهای قابل ملاحظه ای بین مقادیر محاسباتی شعاع قطرات و توزیع فشار با دادههای تجربی گزارش شده است. در این مقاله به منظور بهبود شبیهسازی چگالش ناگهانی بخار، برای محاسبهقطر قطرات فاز مایع در جریان دو فازی از معادله های فشار پایین یانگ و برای محاسبه میزان جوانه زایی از تصحیح تجربی معادلهجوانهزایی استفاده شده است؛ که برای اولین بار به طور هم زمان مورد استفاده قرار گرفتهاست. نتایج محاسباتی حاصل با داده های تجربی توزیع فشار و شعاع قطرات در فشار چگالشی پایین مقایسه و توافق مطلوب به دست آمده است.

کلمات کلیدی

, جوانه زایی, رشد قطرات, چگالش ناگهانی, فشار چگالشی پایین, نازل همگرا-واگرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041865,
author = {تیمورتاش, علیرضا and اسماعیل لکزیان and مه پیکر, محمدرضا},
title = {شبیه سازی پدیده تغییر فاز ناگهانی بخار آب با معادلات جوانه زایی و رشد قطرات مناسب در فشار های چگالشی پایین},
journal = {مکانیک سیالات و آیرودینامیک},
year = {2013},
volume = {2},
number = {3},
month = {June},
issn = {2322-3278},
pages = {89--102},
numpages = {13},
keywords = {جوانه زایی، رشد قطرات، چگالش ناگهانی، فشار چگالشی پایین، نازل همگرا-واگرا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی پدیده تغییر فاز ناگهانی بخار آب با معادلات جوانه زایی و رشد قطرات مناسب در فشار های چگالشی پایین
%A تیمورتاش, علیرضا
%A اسماعیل لکزیان
%A مه پیکر, محمدرضا
%J مکانیک سیالات و آیرودینامیک
%@ 2322-3278
%D 2013

[Download]