زراعت و فناوری زعفران, دوره (2), شماره (1), سال (2014-9) , صفحات (3-16)

عنوان : ( نقش اندازه بنه مادری، کودهای آلی و محلول پاشی عناصر غذایی بر رفتار بنه و جذب فسفر در زعفران (Crocus sativus L.) )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , سیدمحمد سیدی , هما عزیزی , روشنک شهریاری احمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در کنار اندازه بنه مادری، مقدار فسفر بنه زعفران از عوامل موثر در افزایش گلدهی زعفران می باشد. به منظور بررسی نقش اندازه بنه مادری، کاربرد کودهای آلی و محلول پاشی عناصر میکرو بر گل‌دهی، عملکرد بنه و جذب فسفر در زعفران در شرایط کنترل شده، آزمایشی در سال 92-1391 به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با 24 تیمار و سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا در آمد. عامل اول، دوم و سوم این آزمایش به ترتیب شامل اندازه بنه مادری در سه سطح (1/0 تا 4 گرم (کوچک)، 1/4 تا 8 گرم (متوسط) و 1/8 تا 12 گرم (بزرگ))، منابع مختلف تغذیه آلی (کود گاوی (25 تن در هکتار)، ورمی کمپوست (10 تن در هکتار)، کمپوست (10 تن در هکتار) و شاهد) و کاربرد عناصر میکرو (آهن + روی) در دو سطح (محلول پاشی و عدم محلول پاشی) بود. بر اساس نتایج آزمایش، بیشترین عملکرد بنه های دختری زعفران به طور معنی دار در نتیجه کاشت بنه های مادری با وزن بیش از 8 گرم (اندازه درشت) به دست آمد. در بین منابع تغذیه آلی، کاربرد کود گاوی بیشترین تأثیر را در افزایش معنی دار عملکرد بنه های دختری زعفران داشت. اثر محلول پاشی عناصر میکرو در افزایش عملکرد بنه های دختری زعفران معنی دار بود. علاوه بر این، بیشترین درصد و مقدار جذب فسفر در بنه های دختری زعفران به طور معنی دار در نتیجه کاشت بنه های مادری 1/8 تا 12 گرمی به دست آمد. با کاهش اندازه بنه مادری غلظت و مقدار جذب فسفر در بنه های دختری به طور معنی داری کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, نقش اندازه بنه مادری, کودهای آلی و محلول پاشی عناصر غذایی بر رفتار بنه و جذب فسفر در زعفران (Crocus sativus L.)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041872,
author = {کوچکی, علیرضا and سیدی, سیدمحمد and عزیزی, هما and شهریاری احمدی, روشنک},
title = {نقش اندازه بنه مادری، کودهای آلی و محلول پاشی عناصر غذایی بر رفتار بنه و جذب فسفر در زعفران (Crocus sativus L.)},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2014},
volume = {2},
number = {1},
month = {September},
issn = {2383-1529},
pages = {3--16},
numpages = {13},
keywords = {نقش اندازه بنه مادری، کودهای آلی و محلول پاشی عناصر غذایی بر رفتار بنه و جذب فسفر در زعفران (Crocus sativus L.)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش اندازه بنه مادری، کودهای آلی و محلول پاشی عناصر غذایی بر رفتار بنه و جذب فسفر در زعفران (Crocus sativus L.)
%A کوچکی, علیرضا
%A سیدی, سیدمحمد
%A عزیزی, هما
%A شهریاری احمدی, روشنک
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2014

[Download]