اولین همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت کسب و کار های کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان , 2014-02-27

عنوان : ( شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای معیارهای مدیریت دانش: ضرورتی برای سازمانهای دانش بنیان )

نویسندگان: شیما فیض عارفی , رضوان حسین قلی زاده , محمدرضا آهنچیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر در پی شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای معیارهای مدیریت دانش به عنوان ضرورتی برای سازمانهای دانش بنیان می باشد. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحقیق، مطالعه موردی است. در این تحقیق از مصاحبه‌ نیمه‌‌ساختاریافته و بررسی اسناد به‌‌عنوان ابزار سنجش استفاده شده است. جامعه تحقیق متخصصان مدیریت منابع انسانی و متخصصان مدیریت دانش می‌باشند که از طریق روش نمونه گیری هدفمند، با تعداد 10 نفر از آنها مصاحبه صورت گرفت. نتایج به دست آمده از این تحقیق، مجموعه معیارهایی از مدیریت دانش را که می توان در فرم ارزیابی عملکرد کارکنان مورد استفاده قرار گیرند را نشان می دهند.

کلمات کلیدی

, مدیریت دانش, مدیریت منابع انسانی, ارزیابی عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041879,
author = {فیض عارفی, شیما and حسین قلی زاده, رضوان and آهنچیان, محمدرضا},
title = {شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای معیارهای مدیریت دانش: ضرورتی برای سازمانهای دانش بنیان},
booktitle = {اولین همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت کسب و کار های کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان},
year = {2014},
location = {رامسر, ايران},
keywords = {مدیریت دانش، مدیریت منابع انسانی، ارزیابی عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای معیارهای مدیریت دانش: ضرورتی برای سازمانهای دانش بنیان
%A فیض عارفی, شیما
%A حسین قلی زاده, رضوان
%A آهنچیان, محمدرضا
%J اولین همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت کسب و کار های کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
%D 2014

[Download]