پانزدهمین همایش دانش آموختگان فناوری نانو , 2014-04-24

عنوان : ( ساخت کامپوزیت آلومینیم/ نانوآلومینا با استفاده از فرایند نورد تجمعی پیوندی (ARB) )

نویسندگان: سعید بیابانگردبارانی , سیدعبدالکریم سجادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر فرایند نورد تجمعی پیوندی به منظور ساخت کامپوزیت زمینه فلزی آلومینیم/ نانوآلومینا مورد استفاده قرار گرفته شد. برای این منظور ابتدا پودرهای آلومینیم و نانوآلومینا آسیاکاری شدند و سپس کامپوزیت پودری حاصل بین ورقها اضافه شد و در مرحلهی دوم فرایند نورد تجمعی تا ۹ پاس به منظور تولید ورق کامپوزیتی اعمال شد. نتایج نشان داد که با افزایش تعداد پاسهای فرایند، تودههای پودری آلومینیم/نانوآلومینا شکسته میشوند و توزیع یکنواختی از تقویتکنندهها حاصل میشود. بررسیهای مکانیکی نیز نشان داد که استحکام به میزان 13 درصد از نمونهی آلومینیمی فاقد تقویت کننده بیشتر میباشد. ،ARB کششی نهایی نانوکامپوزیت تولید شده پس از ۹ پاس

کلمات کلیدی

, کامپوزیت زمینه فلزی, نانو کامپوزیت, نورد تجمعی پیوندی, بررسی ریزساختاری, خواص مکانیکی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041882,
author = {بیابانگردبارانی, سعید and سجادی, سیدعبدالکریم},
title = {ساخت کامپوزیت آلومینیم/ نانوآلومینا با استفاده از فرایند نورد تجمعی پیوندی (ARB)},
booktitle = {پانزدهمین همایش دانش آموختگان فناوری نانو},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کامپوزیت زمینه فلزی، نانو کامپوزیت، نورد تجمعی پیوندی، بررسی ریزساختاری، خواص مکانیکی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت کامپوزیت آلومینیم/ نانوآلومینا با استفاده از فرایند نورد تجمعی پیوندی (ARB)
%A بیابانگردبارانی, سعید
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%J پانزدهمین همایش دانش آموختگان فناوری نانو
%D 2014

[Download]