پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (5), شماره (4), سال (2014-2) , صفحات (268-274)

عنوان : ( بررسی عملکرد و شیوع آسیت در جوجه های گوشتی در پاسخ به برنامه های محدودیت غذایی و تغذیه وعده ای )

نویسندگان: ﺑﻬﺮوز دﺳﺘﺎر , ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻤﺲ ﺷﺮق , سعید زره داران , ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﺐاﻟﺪﻳﻨﻲ ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ وﻋﺪهای ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺳﻴﺖ در ﺟﻮﺟـﻪ ﻫـﺎی ﮔﻮﺷـﺘﻲ ﺳﻮﻳﻪ راس 308 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎی آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺷﺎﻣﻞ: ﺗﻐﺬﻳﻪ آزاد، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻏـﺬاﻳﻲ از 7 ﺗـﺎ 14 روزﮔـﻲ، ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﻏـﺬاﻳﻲ از 7 ﺗـﺎ 21 روزﮔـﻲ، ﺗﻐﺪﻳـﻪ وﻋﺪهای از 7 ﺗﺎ 14 روزﮔﻲ، ﺗﻐﺪﻳﻪ وﻋﺪهای از 7 ﺗﺎ 21 روزﮔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ از ﺳﻦ ﻳﻚ ﺗﺎ 7 روزﮔﻲ و ﭘـﺲ از 21 روزﮔـﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت آزاد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ 4 ﺗﻜﺮار ﺑﺎ 12 ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻮﺟﻪ (ﺟﻨﺲ ﻧﺮ) ﺗﺨﺼﻴﺺ داده ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮔـﺮوه ﻫـﺎی ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ وﻋﺪهای 7-21 روزﮔﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲداری ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﻳﻪ آزاد ﺑﻮد. ﺗﻤﺎم ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ رﺷـﺪ ﺟﺒﺮاﻧـﻲ در دوره ﭘﺲ از آزﻣﺎﻳﺶ، اﻓﺰاﻳﺶ وزﻧﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﻳﻪ آزاد در ﺳﻦ 42 روزﮔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻋﻤﺎل ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎی آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷـﻪ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲدار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، وﻟﻲ اﺛﺮ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراک در 22 ﺗﺎ 42 روزﮔﻲ ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮد. ﻏﻠﻈﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻻﻛﺘـﺎت دﻫﻴـﺪروژﻧﺎز ﮔـﺮوه ﻫـﺎی ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ 7-21 و ﺗﻐﺬﻳﻪ وﻋﺪهای 7-21 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲداری ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻮد. ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻧﻴﺰ در ﮔﺮوه ﺗﻐﺪﻳﻪ وﻋﺪهای 7-21 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲداری ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﻳﻪ آزاد ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد اﻋﻤﺎل ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ وﻋﺪهای ﺗﺎ ﺳﻦ 21 روزﮔﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ آزاد ﺗﺎﺛﻴﺮی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ و ﺷﺎﺧﺺ آﺳﻴﺖ در ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺖ، اﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴـﺒﻲ ﻏﻠﻈـﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻻﻛﺘﺎت دﻫﻴﺪروژﻧﺎز و ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن ﺷﺪ.

کلمات کلیدی

, ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ, ﺗﻐﺬﻳﻪ وﻋﺪهای, ﻋﻤﻠﻜﺮد, آﺳﻴﺖ, ﺟﻮﺟﻪ ﮔﻮﺷﺘﻲ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041898,
author = {ﺑﻬﺮوز دﺳﺘﺎر and ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻤﺲ ﺷﺮق and زره داران, سعید and ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﺐاﻟﺪﻳﻨﻲ},
title = {بررسی عملکرد و شیوع آسیت در جوجه های گوشتی در پاسخ به برنامه های محدودیت غذایی و تغذیه وعده ای},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2014},
volume = {5},
number = {4},
month = {February},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {268--274},
numpages = {6},
keywords = {ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ وﻋﺪهای، ﻋﻤﻠﻜﺮد، آﺳﻴﺖ، ﺟﻮﺟﻪ ﮔﻮﺷﺘﻲ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عملکرد و شیوع آسیت در جوجه های گوشتی در پاسخ به برنامه های محدودیت غذایی و تغذیه وعده ای
%A ﺑﻬﺮوز دﺳﺘﺎر
%A ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻤﺲ ﺷﺮق
%A زره داران, سعید
%A ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﺐاﻟﺪﻳﻨﻲ
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2014

[Download]