پژوهش های علوم دامی, دوره (23), شماره (4), سال (2014-2) , صفحات (1-13)

عنوان : ( تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات مربوط به کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی )

نویسندگان: سیده زینب رسولی , سعید زره داران , مجتبی آهنی آذری , بهاره شعبانپور , محمود شمس شرق ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف تحقیق حاضر برآورد توارث پذیری و همبستگی های ژنتیکی وفنوتیپی صفات کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی بود. پارامترهای ژنتیکی صفات کیفیت گوشت با استفاده از 0101 قطعه بلدرچین ژاپنی با استفاده از نرم افزار ASREML تخمین زده شد. توارث پذیری صفات با استفاده از مدل حیوانی تک صفتی و همبستگیهای ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات با استفاده از مدل حیوانی دو صفتی برآورد گردید. توارث پذیری کیفیت گوشت ماهیچه سینه بلدرچین شامل pH، رنگ )قرمزی، زردی و روشنی(، ظرفیت نگهداری آب، کاهش اندازه در اثر تبخیر، چربی داخل ماهیچه، کاهش اندازه در اثر پختن و نیروی برش گوشت بین 1/2 )چربی داخل ماهیچه( تا 1/85 )زردی گوشت( و در ماهیچه ران شامل pH، رنگ )قرمزی، زردی، روشنی( و کاهش اندازه در اثر تبخیر از 1/22 )قرمزی رنگ گوشت( تا 1/85 )کاهش اندازه در اثر تبخیر( تخمین زده شد. همبستگی ژنتیکی بین دو صفت روشنی و قرمزی گوشت 1/47- )در ماهیچه سینه( و 1/47- )در ماهیچه ران( برآورد شد. همبستگی ژنتیکی بینpHبا قرمزی در ماهیچه سینه 1/25 و در ماهیچه ران 1/70 وهمبستگی ژنتیکی بینpHو روشنی 1/74- )در ماهیچه سینه( و 1/47- )در ماهیچه ران( تخمین زده شد. بر اساس نتایج این تحقیق، با توجه به بالا بودن توارث پذیری ا کثر صفات مربوط به کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی، بهبود کیفیت گوشت از طریق انتخاب ژنتیکی امکان پذیر خواهد بود و با انتخاب بلدرچینها برای گوشت با pHیا قرمزی کمتر تولید مناسبتری را در این پرنده می توان انتظار داشت.

کلمات کلیدی

, بلدرچین ژاپنی, توارث پذیری, همبستگی ژنتیکی, ماهیچه سینه, ماهیچه ران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041899,
author = {سیده زینب رسولی and زره داران, سعید and مجتبی آهنی آذری and بهاره شعبانپور and محمود شمس شرق},
title = {تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات مربوط به کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی},
journal = {پژوهش های علوم دامی},
year = {2014},
volume = {23},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-5125},
pages = {1--13},
numpages = {12},
keywords = {بلدرچین ژاپنی، توارث پذیری، همبستگی ژنتیکی، ماهیچه سینه، ماهیچه ران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات مربوط به کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی
%A سیده زینب رسولی
%A زره داران, سعید
%A مجتبی آهنی آذری
%A بهاره شعبانپور
%A محمود شمس شرق
%J پژوهش های علوم دامی
%@ 2008-5125
%D 2014

[Download]