پژوهش های قرآنی, دوره (18), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (4-31)

عنوان : ( رهیافتی زبان شناسانه به واژه ابتر )

نویسندگان: محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور , بی بی زینب حسینی , مرتضی ایروانی نجفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واژه ابتر یکی از واژگان معناساز و دارای ویژگی های منحصر به فرد زبانی و فرازبانی در سوره کوثر است .

کلمات کلیدی

, ابتر , بقا , نابودی, عشق, دشمنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041910,
author = {رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی and بی بی زینب حسینی and ایروانی نجفی, مرتضی},
title = {رهیافتی زبان شناسانه به واژه ابتر},
journal = {پژوهش های قرآنی},
year = {2013},
volume = {18},
number = {4},
month = {March},
issn = {2251-9815},
pages = {4--31},
numpages = {27},
keywords = {ابتر ; بقا ; نابودی، عشق، دشمنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رهیافتی زبان شناسانه به واژه ابتر
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%A بی بی زینب حسینی
%A ایروانی نجفی, مرتضی
%J پژوهش های قرآنی
%@ 2251-9815
%D 2013

[Download]