پژوهش های خاک, دوره (27), شماره (4), سال (2013-11) , صفحات (605-618)

عنوان : ( مقیاس سازی و بررسی تغییرات مکانی ویژگی های نفوذ آب به خاک در مقیاس حوضه آبریز مرغملک شهرکرد )

نویسندگان: محمد نادریان فر , بیژن قهرمان , سید عبدالکریم سجادی , احد فعالیان , جهانگرد محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نفوذ یکی از مهم‌ترین پارامترها در آبیاری و کشاورزی است. یکی از اطلاعات اساسی مورد نیاز برای طراحی یک سیستم آبیاری کارآمد، آگاهی از مشخصات نفوذ خاک است. تعیین تغییرپذیری مکانی فرایند نفوذ در خاک علی رغم دشواری زیاد، یکی از مهم‌ترین پیش نیازهای نیل به کشاورزی دقیق است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل تغییرات مکانی و ویژگی‌های نفوذ در حوضه آبریز شهرکرد می باشد. برای مقیاس سازی منحنی نفوذ از داده های 111 حلقه ی مضاعف با بار ثابت در حوضه مورد مطالعه استفاده شد. داده ها با چهار مدل نظری، گرین-آمپ، کوستیاکوف، کوستیاکوف-لوئیس و فیلیپ، برازش داده شدتد. بر اساس ضریب همبستگی پیرسون (R) و معیار دقت مدل (MAE)، مدل فیلیپ بهترین برازش را دارا بود. فراسنج های مدل فیلیپ (عامل انتقال و ضریب جذب) نشان دهنده تغییرات مختلفی در منطقه بودند. عامل مقیاس برای ضریب انتقال ( ) و ضریب جذب ( ) محاسبه شدند و پس از آن داده های نفوذ مشاهده شده مقیاس (Scale) شدند. همچنین بررسی نشان داد که خطای مدل نیم تغییرنمای داده های اندازه گیری شده با اثر قطعه ای 0001/0 و دامنه تأثیر 793/0 کیلومتر برابر 073/0 درصد می باشد که نشان دهنده وجود همبستگی مکانی در منطقه است. مقادیر ضریب همبستگی پیرسون و انحراف مدل بین نفوذ واقعی و نفوذ از مقیاس خارج شده (de-Scale) بر اساس ، به ترتیب 944/0 و 426/0 بدست آمد.

کلمات کلیدی

, معادلات نفوذ, همبستگی مکانی, عامل مقیاس, عامل انتقال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041911,
author = {نادریان فر, محمد and قهرمان, بیژن and سجادی, سید عبدالکریم and فعالیان, احد and جهانگرد محمدی},
title = {مقیاس سازی و بررسی تغییرات مکانی ویژگی های نفوذ آب به خاک در مقیاس حوضه آبریز مرغملک شهرکرد},
journal = {پژوهش های خاک},
year = {2013},
volume = {27},
number = {4},
month = {November},
issn = {2228-7124},
pages = {605--618},
numpages = {13},
keywords = {معادلات نفوذ، همبستگی مکانی، عامل مقیاس، عامل انتقال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقیاس سازی و بررسی تغییرات مکانی ویژگی های نفوذ آب به خاک در مقیاس حوضه آبریز مرغملک شهرکرد
%A نادریان فر, محمد
%A قهرمان, بیژن
%A سجادی, سید عبدالکریم
%A فعالیان, احد
%A جهانگرد محمدی
%J پژوهش های خاک
%@ 2228-7124
%D 2013

[Download]