معرفت, دوره (22), شماره (187), سال (2013-7) , صفحات (109-122)

عنوان : ( ترجمه فارسی دو نمونه از معربات فارسی قرآن کریم )

نویسندگان: الهه شاه پسند , محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در قرآن وازگانی وجود دارند که از اصالت عربی برخوردار نیستند . این واژه ها معرب و دخیل نامیده می شوند ... دو واژه معرب ابریق و استبرق از ازبان فارسی گرفته شده اند ... .

کلمات کلیدی

, ترجمه قرآن , معربات قرآن, ابریق و استبرق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041912,
author = {شاه پسند, الهه and رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی},
title = {ترجمه فارسی دو نمونه از معربات فارسی قرآن کریم},
journal = {معرفت},
year = {2013},
volume = {22},
number = {187},
month = {July},
issn = {1023-6015},
pages = {109--122},
numpages = {13},
keywords = {ترجمه قرآن ، معربات قرآن، ابریق و استبرق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ترجمه فارسی دو نمونه از معربات فارسی قرآن کریم
%A شاه پسند, الهه
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%J معرفت
%@ 1023-6015
%D 2013

[Download]