پژوهش های خاک, دوره (27), شماره (4), سال (2014-1) , صفحات (521-529)

عنوان : ( رابطه تجربی بین شاخه خشک و تر منحنی رطوبتی خاک با استفاده از مدل ون گنوختن )

نویسندگان: مرضیه سادات مهدیان , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توضیح کمی منحنی رطوبتی خاک برای مطالعه حرکت آب در بخش غیر اشباع خاک ضروری است. اندازه گیری مستقیم رطوبت و پتانسیل ماتریک خاک، مستلزم صرف هزینه و زمان زیاد می باشد. افزون بر این به علت پدیده پسماند، اندازه-گیری رطوبتی در شاخه خشک شدن را نمی توان برای رسم منحنی در شاخه مرطوب شدن به کار برد. بنابراین استفاده از روشی غیر مستقیم برای پیدا کردن رابطه بین دو شاخه منحنی رطوبتی مورد احتیاج می باشد. یکی از این روش های غیر مستقیم، ایجاد و استفاده از توابع انتقالی خاک می باشد. هدف از این پژوهش ارائه توابعی برای برآورد پارامترهای مدل ون-گنوختن در شاخه مرطوب شدن منحنی با استفاده از اطلاعات شاخه خشک منحنی رطوبتی می باشد. اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش از بانک اطلاعاتی خاک Unsoda جمع آوری شده است. این اطلاعات شامل داده های منحنی رطوبتی در حالت خشک و تر شدن و همچنین وزن مخصوص ظاهری 21 نمونه خاک در سه کلاس بافتی شنی (10نمونه)، لوم و لوم رسی (7نمونه) و لوم رس سیلتی (4نمونه) می باشد. برای ایجاد توابع، کل نمونه های خاک به کار گرفته شد و در مرحله ارزیابی به دلیل کم بودن تعداد نمونه ها از ارزیابی متقاطع استفاده شد. نتایج نشان داد که پارامتر nw در مدل ون گنوختن با اطلاعات موجود با دقت خوبی برآورد شده و تابع معرفی شده برای پارامتر αw از عملکرد پایین تری برخوردار بود. مدل ارائه شده برای برآورد پارامترهای مدل ون گنوختن در شاخه مرطوب شدن منحنی رطوبتی، مقدار رطوبت را در پتانسیل-های کم بهتر برآورد می کند. در پتانسیل های بالاتر مدل مذکور مقدار رطوبت را کم تر از مقدار واقعی برآورد کرد. نتایج مقایسه تابع انتقالی با مدل پسماند پارلانژ، عملکرد بهتر توابع انتقالی را در برآورد منحنی رطوبتی در شاخه مرطوب شدن نشان داد.

کلمات کلیدی

, پسماند, توابع انتقالی خاک, مدل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041914,
author = {مهدیان, مرضیه سادات and قهرمان, بیژن},
title = {رابطه تجربی بین شاخه خشک و تر منحنی رطوبتی خاک با استفاده از مدل ون گنوختن},
journal = {پژوهش های خاک},
year = {2014},
volume = {27},
number = {4},
month = {January},
issn = {2228-7124},
pages = {521--529},
numpages = {8},
keywords = {پسماند، توابع انتقالی خاک، مدل پارلانژ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه تجربی بین شاخه خشک و تر منحنی رطوبتی خاک با استفاده از مدل ون گنوختن
%A مهدیان, مرضیه سادات
%A قهرمان, بیژن
%J پژوهش های خاک
%@ 2228-7124
%D 2014

[Download]