دانش سیاسی و بین المللی, دوره (1), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (23-46)

عنوان : ( بررسی شاخصه‌های دولت حقوقی در روزنامه قانون )

نویسندگان: سمیرا جوانمردسیدابادی , مرتضی منشادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میرزا ملکم خان یکی از تأثیرگذارترین روشنفکران دوره قاجار بود. در میان آثار وی نشریه قانون از ویژگی برجسته‌تری برخوردار بود. وی در این روزنامه نظام سیاسی ایران را استبدادی می‌دانست و به نقد حکومت قاجار می‌پرداخت. بنابراین مطالب نشریه قانون پیرامون سه موضوع اصلی است: انتقاد از حکومت مطلقه، لزوم اصلاح حکمرانی و ایجاد عدالت قانونی، تعلیمات حزبی و دعوت مردم به ایجاد اتفاق و قانون‌طلبی. این خواسته‌ها نشان از فضای استبداد و عدم حاکمیت قانون داشت. لذا دغدغه اصلی این روزنامه ایجاد چهارچوب‌های قانونی به منظور محدود کردن قدرت خودکامه حکام و پایان دادن به استبداد حکومت ایران بود. بنابراین بررسی متن اصلی روزنامه حاکی از آن است که دولت موردنظر روزنامه قانون ویژگی‌هایی دارد که همان دولت حقوقی است، لذا در این پژوهش سعی بر این است که شاخصه‌های دولت حقوقی را با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی در روزنامه قانون بررسی نماییم.

کلمات کلیدی

, میرزاملکم‌خان, روزنامه قانون, قانون, دولت حقوقی, تفکیک‌قوا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041933,
author = {جوانمردسیدابادی, سمیرا and منشادی, مرتضی},
title = {بررسی شاخصه‌های دولت حقوقی در روزنامه قانون},
journal = {دانش سیاسی و بین المللی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {3},
month = {December},
issn = {2322-5386},
pages = {23--46},
numpages = {23},
keywords = {میرزاملکم‌خان، روزنامه قانون، قانون، دولت حقوقی، تفکیک‌قوا.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی شاخصه‌های دولت حقوقی در روزنامه قانون
%A جوانمردسیدابادی, سمیرا
%A منشادی, مرتضی
%J دانش سیاسی و بین المللی
%@ 2322-5386
%D 2012

[Download]