جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (11), شماره (21), سال (2013-5) , صفحات (157-178)

عنوان : ( ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر پارامترهای اقلیمی و دوره های خشک و تر در صد سال آتی با تلفیق روش های وزن دهی عکس فاصله و عامل تغییر (مطالعه موردی زیرحوضه تهران-کرج) )

نویسندگان: محمدجواد خردادی ورامینی , امین علیزاده , مهدی نصیری محلاتی , دل آرام هوشمندکوچی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش تلاش شد تأثیر پدیده تغییر اقلیم بر پنج پارامتر هواشناسی از جمله دمای حداقل، حداکثر و میانگین، بارندگی و رطوبت نسبی در زیرحوضه تهران- کرج بررسی شود. بدین منظور از مدل گردش عمومی HadCM3 تحت سناریوی انتشار A2 استفاده شد که سه دوره آینده 2039-2010، 2069-2040 و 2099-2070 به عنوان دوره های آینده نزدیک، میانی و دور و 2005-1976 به عنوان دوره پایه درنظرگرفته شد. هرچند مدل های گردش عمومی مناسب ترین ابزار بررسی پدیده تغییر اقلیم شناخته شده اند اما با توجه به وضوح مکانی پایین این مدل ها، استفاده از آن ها در مقیاس منطقه ای امکان پذیر نیست. در این پژوهش روش ریزمقیاس نمایی وزن دهی عکس فاصله با هشت سلول محاسباتی ارایه شد و سناریوهای تغییر اقلیم با استفاده از روش عامل تغییر به دست آمد و با تشکیل سری زمانی سناریو اقلیمی در آینده، محدوده تغییرات و متوسط آن در دوره-های مختلف برآورد شد. در تمامی دوره ها سه پارامتر مربوط به دما نسبت به دوره پایه، افزایش یافته بود بطوری که در دوره 2099-2070 میزان آن نسبت به دو دوره دیگر بیشتر بود. در مورد رطوبت نسبی وضعیت برعکس است؛ به ویژه در ماه های گرم سال این کاهش شدت بیشتری یافته است. این در حالی است که بارندگی تغییرات چشم گیری نداشته است اما کاهش آن در دوره های آینده قابل پیش بینی است. درنهایت تأثیر تغییر اقلیم بر دوره های خشک و تر بااستفاده از روش میانگین متحرک 5 ساله ارزیابی شد که نتایج بدست آمده نشان داد با نزدیک شدن به دوره آینده دور، تأثیر رو به افزایش تغییر اقلیم تأیید می شود.

کلمات کلیدی

, تغییر اقلیم, مدل گردش عمومی, ریزمقیاس نمایی, سناریو اقلیمی, زیرحوضه تهران- کرج.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041934,
author = {خردادی ورامینی, محمدجواد and علیزاده, امین and نصیری محلاتی, مهدی and هوشمندکوچی, دل آرام},
title = {ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر پارامترهای اقلیمی و دوره های خشک و تر در صد سال آتی با تلفیق روش های وزن دهی عکس فاصله و عامل تغییر (مطالعه موردی زیرحوضه تهران-کرج)},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2013},
volume = {11},
number = {21},
month = {May},
issn = {2008-1391},
pages = {157--178},
numpages = {21},
keywords = {تغییر اقلیم، مدل گردش عمومی، ریزمقیاس نمایی، سناریو اقلیمی، زیرحوضه تهران- کرج.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر پارامترهای اقلیمی و دوره های خشک و تر در صد سال آتی با تلفیق روش های وزن دهی عکس فاصله و عامل تغییر (مطالعه موردی زیرحوضه تهران-کرج)
%A خردادی ورامینی, محمدجواد
%A علیزاده, امین
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A هوشمندکوچی, دل آرام
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2013

[Download]