علوم اجتماعی, دوره (10), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (173-195)

عنوان : ( عوامل موثر بر میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهر )

نویسندگان: بی بی مریم هاشمیان , حسین بهروان , محسن نوغانی دخت بهمنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این تحقیق بررسی میزان مشارکت شهروندان در امور شهری (در حوزه های خدمات شهری , محیط زیست و فعالیتهای نظارتی ) و عوامل موثر بر آن در بین ساکنان 18 تا 64 سال شهر مشهد می باشد. روش تحقیق ,پیمایش (توصیفی- تبیینی ) است.جامعه آماری را کلیه ساکنان شهر مشهد تشکیل داده و حجم نمونه 348 نفر می باشد که به شیوه نمونه گیری متناسب با حجم از سطح شهر مشهد انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفته اند. پایایی و روایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش اعتبار صوری و آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که : میانگین مشارکت مردم در امور شهری 3.19( در بازه 0-4) است که نشان دهنده مشارکت زیاد مردم در امور شهری است.همچنین نتایج حاصل از آمار استنباطی و آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای احساس بی قدرتی , میزان آگاهی نسبت به مشارکت در امور شهری , سن , شبکه روابط اجتماعی , اعتماد اجتماعی , عضویت انجمنی , پایگاه اجتماعی – اقتصادی و رضایت از عملکرد شهرداری و مشارکت پاسخگویان در امور شهری رابطه معنادار وجود دارد.یافته های حاصل از رگرسیون چند گانه نیز نشان داد که موثر ترین متغیر بر مشارکت شهروندان در امور شهری , رضایت از عملکرد شهرداری با ضریب تاثیر 0.39 می باشد و بعد از آن متغیرهای عضویت انجمن , احساس بی قدرتی ,آگاهی , اعتماد اجتماعی , شبکه روابط اجتماعی و سن با توجه به مقدار ضریب تاثیر در رده های بعدی قرار دارند.همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که در صورتی که شهرداری بتواند رضایت از عملکرد خود را افزایش داده و نگرش مثبتی در آنان ایجاد کنند , احتمال افزایش مشارکت شهروندان در امور شهری افزایش خواهد یافت.

کلمات کلیدی

, مشارکت شهری , مدیریت شهری , شهروندی , مشارکت شهروندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041937,
author = {هاشمیان, بی بی مریم and بهروان, حسین and نوغانی دخت بهمنی, محسن},
title = {عوامل موثر بر میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهر},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2013},
volume = {10},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-1383},
pages = {173--195},
numpages = {22},
keywords = {مشارکت شهری ; مدیریت شهری ;شهروندی ;مشارکت شهروندی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل موثر بر میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهر
%A هاشمیان, بی بی مریم
%A بهروان, حسین
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2013

[Download]