تاکسونومی و بیوسیستماتیک, دوره (6), شماره (18), سال (2014-6) , صفحات (117-130)

عنوان : ( مطالعه تشریحی ساقه گونه های سس (Cuscuta L., Convolvulaceae) در استان های خراسان )

نویسندگان: جمیل واعظی , زهرا رنجبر , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه سس از انگل‌های عمومی است که می‌تواند به چندین گونه گیاهی حمله کند و مکینه‌های خود را به طور ویژه، وارد آوند آبکش گیاه میزبان نماید. در مطالعه حاضر، ساختار تشریحی ساقه شش گونه و دو واریته Cuscuta از استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، شامل: C. brevistyla، C. campestris، C. epithymum، C. kotschyana، C. monogyna، C. pedicellata، C. babylonica var. babylonica و C. lehmanniana var. lehmanniana مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌ها پس از جمع‌آوری، در محلول FAA تثبیت شده سپس، با روش دستی برش‌گیری انجام شد. مقاطع با رنگ آبی تولوئیدین رنگ‌آمیزی شد و در نهایت، با میکروسکوپ مطالعه شدند. نتایج نشان داد که صفات تشریحی قطر برش عرضی، طرز قرارگیری و پراکنش آوندها، تعداد لایه‌ها و ضخامت آوندها و تعداد لایه‌های پارانشیم پوست صفاتی کارآمد در جداسازی تاکسونومیکی این گونه‌ها هستند. همچنین، در این مطالعه ارتباط گیاه انگل با گیاه میزبان نیز بررسی شد.

کلمات کلیدی

, سس, انگل, مکینه, میزبان, آبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041938,
author = {واعظی, جمیل and رنجبر, زهرا and اجتهادی, حمید and معماریانی, فرشید},
title = {مطالعه تشریحی ساقه گونه های سس (Cuscuta L., Convolvulaceae) در استان های خراسان},
journal = {تاکسونومی و بیوسیستماتیک},
year = {2014},
volume = {6},
number = {18},
month = {June},
issn = {2008-8906},
pages = {117--130},
numpages = {13},
keywords = {سس، انگل، مکینه، میزبان، آبی تولوئیدین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تشریحی ساقه گونه های سس (Cuscuta L., Convolvulaceae) در استان های خراسان
%A واعظی, جمیل
%A رنجبر, زهرا
%A اجتهادی, حمید
%A معماریانی, فرشید
%J تاکسونومی و بیوسیستماتیک
%@ 2008-8906
%D 2014

[Download]