دیدگاه های حقوق قضایی, دوره (18), شماره (63), سال (2013-12) , صفحات (67-92)

عنوان : ( عظمت نمادین حدود و موانع اجرایی آن، تاملی فلسفی و جامعه شناختی )

نویسندگان: عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , سیدمحمدجواد ساداتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سیاست کیفری اسلام مجموعه‌ی متنوعی از مجازات‌ها یافت می‌شود که هر یک با منطقی خاص تشریع گردیده‌اند. قصاص را می‌توان کیفری بزه‌دیده ‌محور دانست. تعزیرات مسیری برای اجرای اصل فردی کردن مجازات‌ها و نیز انطباق نظام کیفری با مقتضیات زمان و مکان است. در مقابل حدود را می‌توان مجازات‌هایی جرم‌ محور تلقی نمود که در پی حراست از اخلاق و انسجام اجتماعی است. تعارض میان وضع مجازات‌های شدید و تأکید بر اهمیت اجرای آن‌ها از یک سو و تعیین فرآیند پیچیده‌ی اثبات جرم و نیز ایجاد مانع در مسیر اجرای مجازات از سوی دیگر با در نظر گرفتن ملاحظات فلسفی و جامعه‏شناختی و بررسی مصالح فردی و اجتماعی قابل توجیه است. به نظر از یک سو شارع مجازات‌هایی شدید و البته نمادین وضع نموده که تهدیدی مستمر، ارعاب‌کننده و بازدارنده برای مجرمین بالقوه باشد و از سوی دیگر نیز با لحاظ آثار سوء احتمالی تحمیل مجازات، موانعی بر سر راه اثبات و اجرای آن قرار داده است.

کلمات کلیدی

, جرایم مستوجب حد, مجازات های حدی, سیاست کیفری, ارعاب, فلسفه مجازات.,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041959,
author = {جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا and سیدمحمدجواد ساداتی},
title = {عظمت نمادین حدود و موانع اجرایی آن، تاملی فلسفی و جامعه شناختی},
journal = {دیدگاه های حقوق قضایی},
year = {2013},
volume = {18},
number = {63},
month = {December},
issn = {2252-0007},
pages = {67--92},
numpages = {25},
keywords = {جرایم مستوجب حد، مجازات های حدی، سیاست کیفری، ارعاب، فلسفه مجازات.،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عظمت نمادین حدود و موانع اجرایی آن، تاملی فلسفی و جامعه شناختی
%A جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا
%A سیدمحمدجواد ساداتی
%J دیدگاه های حقوق قضایی
%@ 2252-0007
%D 2013

[Download]