دانش و تندرستی, دوره (9), شماره (3), سال (2014-10) , صفحات (62-69)

عنوان : ( بررسی اثر عصاره بیضه در مقایسه با عوامل رشد اختصاصی بر روی حفظ خودنوزایی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی )

نویسندگان: سهراب بوذرپور , مجید مومنی مقدم , مریم مقدم متین , حسین کاظمی مهرجردی , سجاد سی سخت نژاد , آسیه حیرانی طبسی , احمدرضا بهرامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی به‌عنوان سلول بنیادی اختصاصی بافت بیضه وظیفه تولید مداوم اسپرم را در جنس نر بر عهده دارند. حفظ خودنوزایی این سلول‌ها جهت تضمین اسپرم‌زایی مداوم ضروری بوده و کنام بیضه با فراهم‌آوردن شرایط مناسب این مهم را برعهده دارد. تا‌کنون در شرایط آزمایشگاهی مواد و عوامل رشد اختصاصی جهت جایگزینی این کنام معرفی شده‌اند که اغلب این مطالعات بر روی سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی پستانداران صورت گرفته است. لذا در این مطالعه اثر عصاره بیضه موش و خروس بالغ در مقایسه با عوامل رشد بر روی ویژگی کلنی‌زایی سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی خروس مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش‌ها در این مطالعه اثر عصاره بیضه موش و خروس بالغ در مقایسه با سه عامل رشد GDNF، bFGF و LIF بر روی ویژگی کلنی‌زایی سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی خروس در طی چهار روز تیمار تحت بررسی قرار گرفت. پس از مشخص شدن غلظت بهینه عوامل مورد آزمایش، سلول‌ها به‌مدت دوهفته تحت تیمار قرار گرفتند و سپس بررسی بیان ژن OCT4 به‌عنوان یک ژن حائز اهمیت در سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی با روش Real-time RT-PCR انجام پذیرفت. نتایج: نتایج بررسی کلنی‌زایی نشان داد که پس از گذشت چهار روز از تیمار با عصاره بیضه موش و خروس بالغ در مقایسه با گروه کنترل و همچنین عوامل رشد GDNF، bFGF و LIF در مقایسه با نمونه‌های کنترل تفاوت قابل ملاحظه‌ای را در تعداد کلنی‌های تشکیل شده نشان دادند. نتایج بررسی بیان ژنی نیز نشان داد که پس از گذشت دو هفته از تیمار، بیان ژن OCT4 به‌طور معنی‌داری افزایش می‌یابد. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد عصاره بیضه می‌تواند به‌عنوان جایگزینی مناسب اما قابل ارتقا برای عوامل رشد گران قیمت مطرح گردد.

کلمات کلیدی

, سلول بنیادی اسپرماتوگونی, خودنوزایی, عوامل رشد, عصاره بیضه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041981,
author = {بوذرپور, سهراب and مجید مومنی مقدم and مقدم متین, مریم and کاظمی مهرجردی, حسین and سی سخت نژاد, سجاد and آسیه حیرانی طبسی and بهرامی, احمدرضا},
title = {بررسی اثر عصاره بیضه در مقایسه با عوامل رشد اختصاصی بر روی حفظ خودنوزایی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی},
journal = {دانش و تندرستی},
year = {2014},
volume = {9},
number = {3},
month = {October},
issn = {1735-577X},
pages = {62--69},
numpages = {7},
keywords = {سلول بنیادی اسپرماتوگونی، خودنوزایی، عوامل رشد، عصاره بیضه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر عصاره بیضه در مقایسه با عوامل رشد اختصاصی بر روی حفظ خودنوزایی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی
%A بوذرپور, سهراب
%A مجید مومنی مقدم
%A مقدم متین, مریم
%A کاظمی مهرجردی, حسین
%A سی سخت نژاد, سجاد
%A آسیه حیرانی طبسی
%A بهرامی, احمدرضا
%J دانش و تندرستی
%@ 1735-577X
%D 2014

[Download]