به زراعی کشاورزی, دوره (17), شماره (1), سال (2015-4) , صفحات (183-196)

عنوان : ( ارزیابی اثر کشت مخلوط تأخیری آفتابگردان و باقلا بر عملکرد و کارایی استفاده از زمین )

نویسندگان: اسماعیل رضایی چیانه , سرور خرم دل , پریسا قره چال ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اجزای عملکرد، عملکرد و نسبت برابری زمین تحت تأثیر کشت مخلوط تأخیری آفتابگردان و باقلا، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی- شهرستان نقده در سال زراعی 92- 1391 به اجرا در آمد. تیمار ها شامل چهار نوع کشت مخلوط تأخیری به صورت یک ردیف باقلا+ یک ردیف آفتابگردان، دو ردیف باقلا+ چهار ردیف آفتابگردان، چهار ردیف باقلا+ دو ردیف آفتابگردان و سه ردیف باقلا+ سه ردیف آفتابگردان و کشت خالص باقلا و آفتابگردان بود. نتایج نشان داد که الگو های کشت مخلوط تأخیری اثر معنی داری بر صفات مورد مطالعه دو گیاه آفتابگردان و باقلا (به جز تعداد دانه در نیام باقلا) داشت. بالاترین عملکرد دانه آفتابگردان (4140 کیلوگرم در هکتار) و باقلا (3/2567 کیلوگرم در هکتار) از کشت مخلوط ردیفی و کمترین مقادیر عملکرد دانه آفتابگردان (7/3136 کیلوگرم در هکتار) و باقلا (1957 کیلوگرم در هکتار) از کشت خالص به دست آمد. درصد روغن آفتابگردان در تمامی تیمار های کشت مخلوط بالاتر از تیمار کشت خالص بود. بیشترین نسبت برابری زمین (85/1= LER) و کاهش یا افزایش عملکرد واقعی کل (67/1AYL=) از کشت ردیفی و بالاترین سودمندی کشت مخلوط (25/1= IA) از کشت مخلوط چهار ردیف باقلا+ دو ردیف آفتابگردان به دست آمد.

کلمات کلیدی

, درصد روغن, سودمندی کشت مخلوط, عملکرد دانه, کاهش یا افزایش عملکرد واقعی کل, نسبت برابری زمین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041993,
author = {اسماعیل رضایی چیانه and خرم دل, سرور and پریسا قره چال},
title = {ارزیابی اثر کشت مخلوط تأخیری آفتابگردان و باقلا بر عملکرد و کارایی استفاده از زمین},
journal = {به زراعی کشاورزی},
year = {2015},
volume = {17},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-8337},
pages = {183--196},
numpages = {13},
keywords = {درصد روغن، سودمندی کشت مخلوط، عملکرد دانه، کاهش یا افزایش عملکرد واقعی کل، نسبت برابری زمین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر کشت مخلوط تأخیری آفتابگردان و باقلا بر عملکرد و کارایی استفاده از زمین
%A اسماعیل رضایی چیانه
%A خرم دل, سرور
%A پریسا قره چال
%J به زراعی کشاورزی
%@ 2008-8337
%D 2015

[Download]