اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی , 2014-06-21

عنوان : ( بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی برشاخص عملکرد زیست محیطی )

نویسندگان: لیلا حسنی , محمدرضا کهنسال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توسعه جامعه و ایجاد هماهنگی و همسویی بین اینن ابعناد، بنینادی تنرین رکن برنامه ریزی در رسیدن به توسعه پایدار است. EPI ) شاخص عملکرد محیط زیست (، عملکرد اجرایی سیسنتمهای سیاسنی در جهت کاهش استرس های زیست محیطی در خصوص سلامت انسان و ارتقاء پویای زیست محیطی و مدیریت بی خطر منناب طبیعی را تخمین می زند. در این مطالعه اثر برخی از متغیرهنای کنلان اقتصنادی برشناخص عملکنرد زیسنت محیطنی 01 کشنور خاورمیانه از جمله ایران مورد بررسی قرار گرفت. داده ها از سایت بانک جهانی و EPI 0111 گنردووری - ، طنی سنالهای 0101 گردید. تخمین اطلاعات با استفاده از روش داده های تلفیقی ) پانل ( و نرم افزار STATA صورت پذیرفت. نتایج نشنان داد هنر چه درومد سرانه کشورها بالاتر، سطح تحصیلات ) سواد( بیشتر باشد، این شاخص به عدد 011 نزدیک تر، خواهد بود. لذا پیشنهاد می گردد جهت نیل به رشد بالای اقتصادی در ایران، علاوه بر حفظ محیط زیست، از امکانات وب، خاک، مناب طبیعنی و ظرفینت های موجود نیروی انسانی نیز بهره برداری مناسب گردد.

کلمات کلیدی

, شاخص عملکرد محیط زیست, متغیرهای کلان اقتصادی , برخی کشورهای خاورمیانه, پانل دیتا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042006,
author = {حسنی, لیلا and کهنسال, محمدرضا},
title = {بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی برشاخص عملکرد زیست محیطی},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی},
year = {2014},
location = {رشت, ايران},
keywords = {شاخص عملکرد محیط زیست، متغیرهای کلان اقتصادی ، برخی کشورهای خاورمیانه، پانل دیتا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی برشاخص عملکرد زیست محیطی
%A حسنی, لیلا
%A کهنسال, محمدرضا
%J اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
%D 2014

[Download]