مدیریت اطلاعات سلامت, دوره (11), شماره (1), سال (2014-6) , صفحات (88-98)

عنوان : ( عوامل مؤثر بر پذیرش استراتژی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان های شهر مشهد )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , حنظله زینوندلرستانی , شیرین فیض محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: امروزه به عنوان یک واحد کسب‌وکار، سازمان‌های بهداشتی و درمانی بیشتر از دیگر صنایع نیازمند مدیریت ارتباط با مشتری با استانداردهای بالا می‌باشند. این پژوهش با دیدگاهی سازمانی جهت شناسایی عوامل موثر بر پذیرش سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان‌ها شکل گرفته است. روش‌ بررسی: پژوهش حاضر از حیث روش جمع‌آوری اطلاعات توصیفی بوده و به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این مطالعه که در سال 1391 صورت گرفته، شامل مدیران داخلی و یا رؤسای 156 بیمارستان و مراکز درمانی فعال در سطح شهر مشهد بود. حجم نمونه براساس فرمول نمونه‌گیری حدود 51 بیمارستان تعیین گردید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که برای بررسی روایی محتوایی از نظر اساتید دانشگاه استفاده شده و نیز، جهت برآورد پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ (74/0α=) استفاده گردیده است. داده‌ها با استفاده روش‌های آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: براساس نتایج به‌دست آمده، 12 (5/23 درصد) بیمارستان پذیرنده این سیستم و 39 (5/76 درصد) بیمارستان نپذیرنده بودند. متغیرهای نوآوری از دیدگاه مدیران ارشد اجرایی، اندازه سازمان، مزیت نسبی، قابلیت‌های مدیریت دانش، قابلیت‌های اطلاعاتی کارکنان و پیچیدگی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر پذیرش داشته‌اند. نتیجه‌گیری: باتوجه به اینکه نوآوری از دیدگاه مدیران ارشد اجرایی نقش مهمی در پذیرش سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان‌ها دارد، لذا، دولت باید با فراهم آوردن محیطی فعال و حمایتی زمینه را برای تشویق مدیران ارشد جهت به کارگیری این سیستم را فراهم کند

کلمات کلیدی

, مدیریت ارتباط با مشتری, پذیرش سیستم اطلاعاتی, تحلیل تشخیصی, بیمارستان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042010,
author = {رحیم نیا , فریبرز and زینوندلرستانی, حنظله and فیض محمدی, شیرین},
title = {عوامل مؤثر بر پذیرش استراتژی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان های شهر مشهد},
journal = {مدیریت اطلاعات سلامت},
year = {2014},
volume = {11},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-7853},
pages = {88--98},
numpages = {10},
keywords = {مدیریت ارتباط با مشتری، پذیرش سیستم اطلاعاتی، تحلیل تشخیصی، بیمارستان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل مؤثر بر پذیرش استراتژی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان های شهر مشهد
%A رحیم نیا , فریبرز
%A زینوندلرستانی, حنظله
%A فیض محمدی, شیرین
%J مدیریت اطلاعات سلامت
%@ 1735-7853
%D 2014

[Download]