مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care, دوره (4), شماره (2), سال (2014-8) , صفحات (71-80)

عنوان : ( اثربخشی آموزش مهارت‌های جنسی متمرکز بر طرحواره‌های شناختی بر بهبود کنش‌وری جنسی دانشجویان متأهل زن )

نویسندگان: پریسا ضیائی , زهره سپهری شاملو , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فعالیت جنسی نقشی تعین کننده در سلامت انسان دارد و به نظر می رسد که آموزش مهارت های جنسی می تواند کیفیت رابطه زناشویی را بالا ببرد. هدف:تعیین تاثیرآموزش مهارت های جنسی متمرکز برطرحواره های شناختی بر بهبود کنش وری جنسی دانشجویان متاهل زن روش: این مطالعه نیمه تجربی شامل 28نفر دانشجوی متاهل زن دانشگاه فردوسی مشهد بود که به تصادف در دو گروه 14 نفری گمارده شدند؛ گروه آزمون آزمایش و مداخله نما به مدت هشت جلسه به ترتیب تحت آموزش مهارت های جنسی وآموزش مهارتهای فرزندپروری قرار گرفتند و میزان کنش وری جنسی قبل و بعد از مداخله با استفاده از پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و با روش آماری آزمون تی مستقل صورت گرفت. نتایج آزمون t نشان داد بین دو گروه در نمره کلی کنش وری جنسی و مولفه های میل جنسی، تحریک روانی، رطوبت، ارگاسم و رضایتمندی جنسی تفاوت معناداری وجود دارد. به طوری که در تمامی موارد فوق نمرات گروه آزمون به طور معناداری بیشتر ازگروه مداخله نما بود (001/0 < P ). اما آزمون t برای مولفه درد جنسی بین دو گروه تفاوت معناداری نشان نداد. نتیجه گیری : آموزش مهارت های جنسی متمرکز بر طرحواره های شناختی بر بهبود کنش وری جنسی زنان متاهل موثر است. از آن جایی که پژوهش حاضر نشان داد آموزش مهارت های جنسی متمرکز بر طرحواره های شناختی، شیوه موثری برای بهبود کنش وری جنسی می باشد؛ پیشنهاد می شود در راستای ارتقای روابط زوجین مورد توجه درمانگران بالینی قرار بگیرد.

کلمات کلیدی

, آموزش مهارت های جنسی, طرحواره شناختی, کنش وری جنسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042016,
author = {ضیائی, پریسا and سپهری شاملو, زهره and مشهدی, علی},
title = {اثربخشی آموزش مهارت‌های جنسی متمرکز بر طرحواره‌های شناختی بر بهبود کنش‌وری جنسی دانشجویان متأهل زن},
journal = {مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care},
year = {2014},
volume = {4},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-2487},
pages = {71--80},
numpages = {9},
keywords = {آموزش مهارت های جنسی، طرحواره شناختی، کنش وری جنسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی آموزش مهارت‌های جنسی متمرکز بر طرحواره‌های شناختی بر بهبود کنش‌وری جنسی دانشجویان متأهل زن
%A ضیائی, پریسا
%A سپهری شاملو, زهره
%A مشهدی, علی
%J مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care
%@ 2008-2487
%D 2014

[Download]