مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care, دوره (4), شماره (11), سال (2014-7) , صفحات (61-70)

عنوان : ( تأثیر برنامه تمرین در آب بر اینترلوکین-6 و اینترلوکین-10 بیماران مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس )

نویسندگان: ناهید بیژه , محمود سلطانی , هما خالق زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: بیماری مولتیپل‌اسکلروزیس (MS) از شایع‌ترین بیماری‌های سیستم اعصاب مرکزی است. این بیماری بر جنبه‌های مختلفی از زندگی افراد اثر می‌گذارد. مولتیپل‌اسکلروزیس اثرات منفی هم روی سلامت جسمانی و هم روانی دارد. سایتوکاین‌ها نقش مهمی را در بیماری‌زایی مولتیپل‌اسکلروزیس بازی می‌کند و هدف بزرگی برای مداخلات درمانی به شمار می‌رود. هدف: تعیین تأثیر برنامه تمرین در آب بر اینترلوکین-6 و اینترلوکین-10 در مردان مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس. روش: در این کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده، 30 بیمار مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. برنامة تمرینی برای گروه آزمون به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه با شدت 60-50 درصد حداکثر ضربان قلب اعمال شد. شاخص های اینترلوکین-6 و اینترلوکین-10 قبل و بعد از دوره تمرینات ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS ویرایش 18 و در سطح معنیداری 05/0 توسط آزمون تی‌مستقل انجام شد. یافته‌ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین دو گروه در شاخص های اینترلوکین-6 (001/0p<) و اینترلوکین-10 (004/0p<) تفاوت معنی دار وجود داشت؛ به نحوی که تمرین موجب کاهش معنی دار این سایتوکاین ها شده بود. نتیجه‌گیری: تمرین‌های هوازی در آب می‌تواند با افزایش توان فیزیکی، موجب تنظیم و تعادل سایتوکاین های التهابی، ضدالتهابی و تعدیل در شاخص های اینترلوکین-6 و اینترلوکین-10 شود و متخصصان می‌توانند از این تمرین‌ها به عنوان یک درمان مکمل در کنار درمان‌های دارویی برای بیماران MSاستفاده کنند.

کلمات کلیدی

, اینترلوکین-6, اینترلوکین-10, تمرین در آب, مولتیپل‌اسکلروزیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042017,
author = {بیژه, ناهید and سلطانی, محمود and هما خالق زاده},
title = {تأثیر برنامه تمرین در آب بر اینترلوکین-6 و اینترلوکین-10 بیماران مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس},
journal = {مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care},
year = {2014},
volume = {4},
number = {11},
month = {July},
issn = {2008-2487},
pages = {61--70},
numpages = {9},
keywords = {اینترلوکین-6، اینترلوکین-10، تمرین در آب، مولتیپل‌اسکلروزیس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر برنامه تمرین در آب بر اینترلوکین-6 و اینترلوکین-10 بیماران مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس
%A بیژه, ناهید
%A سلطانی, محمود
%A هما خالق زاده
%J مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care
%@ 2008-2487
%D 2014

[Download]