کنگره بین المللی قران کریم انسان وجامعه , 2013-11-07

عنوان : ( بنیاد ها ،ساختار،کارگزاران و کارویژه های حکومت مطلوب در قران )

نویسندگان: مریم فیله کش , سحر جوانمرد , سیدحسین اطهری ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کنکاش در آیات قرآن کریم نشان می دهد هدف این کتاب آسمانی از ذکر حوادث و داستانهای اقوام، افراد، جوامع و پیامبران گذشته بیان ویاتشریح یک رخداد تاریخی نبوده است و درحقیقت آیات الهی در صدد بیان اصول، معیارها و سنتهای الهی در موارد گوناگون زیست جهان انسانی از جمله سیاست و حکومت می باشد. با بررسی آیات قرآن می توان ویژگیهای نظام سیاسی مطلوب و ساختار و کارویژه های آن را استخراج نمود. در این پژوهش تلاش بر آن است تا ویژگیهای حکومت از دیدگاه قرآن بررسی شود و خصوصیات حکومت مطلوب با توجه به تاکیدات و تصریحات قرآنی شناخته شود. به عبارتی هدف دستیابی به این سوال اساسی است که چه ویژگیهایی به عنوان ویژگیهای حکومت مطلوب از آیات قرآن قابل استخراج است؟ در بخشی از تحقیق ویژگیهای دولت مطلوب از دیدگاه قرآن تشریح شده است. تعدادی از این ویژگیها مختص افراد و مربوط به اعمال فردی آنهاست و برخی نیز مربوط به حکومت به عنوان یک ساختار سیاسی، اجتماعی است و بخشی نیز به زمامدار و رهبری جامعه اختصاص دارد و تعدادی از این ویژگیها نیز به وظایف دولت اسلامی مربوط است. همچنین در بخش ابتدایی پژوهش، دیدگاهای اندیشمندان غربی و صاحب نظران و علمای مسلمان پیرامون حکومت و خصائص مطلوب مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, قران-کارویژه ها, حکومت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042045,
author = {فیله کش, مریم and جوانمرد, سحر and اطهری, سیدحسین},
title = {بنیاد ها ،ساختار،کارگزاران و کارویژه های حکومت مطلوب در قران},
booktitle = {کنگره بین المللی قران کریم انسان وجامعه},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {قران-کارویژه ها،حکومت مطلوب،رهبری،سیاست،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بنیاد ها ،ساختار،کارگزاران و کارویژه های حکومت مطلوب در قران
%A فیله کش, مریم
%A جوانمرد, سحر
%A اطهری, سیدحسین
%J کنگره بین المللی قران کریم انسان وجامعه
%D 2013

[Download]