دومین کنفرانس ملی ضرورتهای رشد و توسعه پایدار , 2014-03-11

عنوان : ( بررسی رابطه بین رهبری تعامل گرا و نوآوری باتوجه به نقش واسط ظرفیت جذب دانش )

نویسندگان: الهام شاه میری لاکه , علیرضا خوراکیان , یعقوب مهارتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در محیط پویای امروزی، داشتن استراتژیهای مناسب به تنهایی برای شرکت ها کافی نبوده و بایستی قادر به هماهنگی با محیط خود نیز باشند. نوآوری یکی از عواملی است که شرکت ها از طریق سبک رهبری مناسب و با برخورداری از ظرفیت جذب دانش می توانند به مزیت رقابتی پایدار دست یابند. هدف این تحقیق، بررسی نقش واسط ظرفیت جذب دانش در رابطه بین سبک رهبری تعامل گرا و نوآوری است. جامعه آماری این تحقیق، مجموعه شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ شهرک,های صنعتی شهرستان مشهد است. به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری و حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه های صورت پذیرفت، نشان داد که رابطه PLS توزیعی بین نمونه آماری 28 نفری مدیران ارشد شرکت ها که با استفاده از نرم افزار بین رهبری تعامل گرا با ظرفیت جذب دانش و همچنین رابطه ظرفیت جذب دانش با نوآوری سازمانی مثبت و معنادار بوده است . بنابراین نقش واسط ظرفیت جذب دانش مورد تائید و معنادار می باشد.

کلمات کلیدی

, رهبری تعامل گرا, ظرفیت جذب دانش, نوآوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042050,
author = {شاه میری لاکه, الهام and خوراکیان, علیرضا and مهارتی, یعقوب},
title = {بررسی رابطه بین رهبری تعامل گرا و نوآوری باتوجه به نقش واسط ظرفیت جذب دانش},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی ضرورتهای رشد و توسعه پایدار},
year = {2014},
location = {اراک, ايران},
keywords = {رهبری تعامل گرا، ظرفیت جذب دانش، نوآوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین رهبری تعامل گرا و نوآوری باتوجه به نقش واسط ظرفیت جذب دانش
%A شاه میری لاکه, الهام
%A خوراکیان, علیرضا
%A مهارتی, یعقوب
%J دومین کنفرانس ملی ضرورتهای رشد و توسعه پایدار
%D 2014

[Download]