نقد ادبی, دوره (7), شماره (25), سال (2014-4) , صفحات (31-62)

عنوان : ( نقد و تحلیل ساختار آیینی اسطورة سیاوش (مقایسة سیاوش- سیاوشان با تراژدی- دیونیسیا برمبنای نظریة اسطوره و آیین) )

نویسندگان: فرزاد قائمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظریة « اسطوره و آیین » یا نظریة « آیین گرایی اسطوره » که حیات اسطوره را وابسته به آیین می داند و یکی از رویکردهای اصلی حوزة « نقد اسطورهشناختی » است، در شکل های جدید خود، بین اسطوره و آیین پارادیمی مشترک پیدا می کند. در این جستار برمبنای این نظریه،تبلور آیین سیاوشان را در اسطورة سیاوش در شاهنامة فردوسی بررسی می کنیم. سیاوش از ایزدان پیشازردشتی ایرانی مرتبط با اساطیر باروری و فرهنگ کشاوزی است که آیین پرستش او در آیین سیاوشان باقی مانده است. محوریت این آیین که در اسطوره همچنان حفظ شده، است که قابل تحلیل با آیین قربانی کردن شاه مقدس در « مرگ مقدس » نقش بنیادین جشنواره های تحویل سال و مراسم سوگ نمایشی مربوط به آن است. برپایة نظر انسان شناسان در تحلیل آیین دیونیسیا، اشعار مربوط به مرگ مقدس ایزد دیونیسوس در شکل گیری تراژدی مؤثر بوده است. همین ارتباط بین سیاوشان و اسطورة سیاوش نیز موجود است که در این جستار از دیدگاه انسان شناسانة نقد اسطورهای بررسی شده و در نهایت، پیوند این پارادایم با چرخة زمان اساطیری (از طریق الگوی مرگ و ولادت دوباره) به عنوان نظم دهنده و ایجاد تجربة فناناپذیری برای بدنة مخاطبان اسطوره- آیین، به عنوان کارکرد اصلی آیین- روایت شناخته شده است.

کلمات کلیدی

, سیاوش/ سیاوشان, دیونیسوس, تراژدی, نقد , اسطوره و آیین, نظریة اسطوره ای.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042069,
author = {قائمی, فرزاد},
title = {نقد و تحلیل ساختار آیینی اسطورة سیاوش (مقایسة سیاوش- سیاوشان با تراژدی- دیونیسیا برمبنای نظریة اسطوره و آیین)},
journal = {نقد ادبی},
year = {2014},
volume = {7},
number = {25},
month = {April},
issn = {2008-0360},
pages = {31--62},
numpages = {31},
keywords = {سیاوش/ سیاوشان، دیونیسوس، تراژدی، نقد ، اسطوره و آیین، نظریة اسطوره ای.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد و تحلیل ساختار آیینی اسطورة سیاوش (مقایسة سیاوش- سیاوشان با تراژدی- دیونیسیا برمبنای نظریة اسطوره و آیین)
%A قائمی, فرزاد
%J نقد ادبی
%@ 2008-0360
%D 2014

[Download]