اقتصاد پولی، مالی, دوره (19), شماره (3), سال (2012-9) , صفحات (86-101)

عنوان : ( تاثیر نقدینگی پیش بینی شده و پیش بینی نشده بر رشد اقتصادی ایران )

نویسندگان: Ashkan Rahimzadeh , محمود هوشمند , Ehsan Fazle Elahi ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشخص گشتن این موضوع که در کشورمان سیاست پولی(نقدینگی پیش بینی شده و پیش بینی نشده) می تواند در رفع کمبود تولید موثر باشد یا خیر، در تصمیم گیری های اقتصادی حائز اهمیت است. هدف این مقاله ارزیابی عوامل موثر بر رشد اقتصادی در ایران در قالب مدل رشد درون زا با استفاده از روش های سری زمانی در طی دوره(87-1357) می باشد. نتایج نشان می دهد که نسبت سرمایه گذاری خصوصی به gdp واقعی با وقفه، نسبت سرمایه گذاری دولتی به gdpواقعی با وقفه، رشد نیروی کار موثر و رشد نقدینگی پیش بینی شده پس از دو وقفه تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اند. این در حالی است که رشد نقدینگی پیش بینی نشده تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی ایجاد نکرده است

کلمات کلیدی

, نقدینگی پیش بینی شده, نقدینگی پیش بینی نشده, رشد اقتصادی, رشد درون زا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042074,
author = {Ashkan Rahimzadeh and هوشمند, محمود and Ehsan Fazle Elahi},
title = {تاثیر نقدینگی پیش بینی شده و پیش بینی نشده بر رشد اقتصادی ایران},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2012},
volume = {19},
number = {3},
month = {September},
issn = {2251-8452},
pages = {86--101},
numpages = {15},
keywords = {نقدینگی پیش بینی شده، نقدینگی پیش بینی نشده، رشد اقتصادی، رشد درون زا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر نقدینگی پیش بینی شده و پیش بینی نشده بر رشد اقتصادی ایران
%A Ashkan Rahimzadeh
%A هوشمند, محمود
%A Ehsan Fazle Elahi
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2012

[Download]