حفاظت گیاهان, دوره (28), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (66-78)

عنوان : ( ارزیابی اثرات اختلاط علف کشهای فورام سولفورون و نیکوسولفورون با توفوردی + امسی پی آ در کنترل علفهای هرز تاج خروس ریشه قرمز و سلمه تره )

نویسندگان: وحید سرابی , علی قنبری , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اختلاط علف کشهای گروه سولفونیل اوره با علف کشهای تنظیم کنندة رشد می تواند کنترل بهتر و موثرتری بر علف های هرز پهن برگ داشته باشد. به منظور مطالعة اثرات اختلاط علف کشهای فورام سولفورون و نیکوسولفورون با علف کش توفوردی + امسیپیآ در کنترل علف های هرز تاج خروس ریشه قرمز و سلمه تره، آزمایش هایی در گلخانة تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1389 انجام شد . آزمایش ها به صورت طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار برای هر تیمار بود . تیمارها شامل مقادیر مختلفی از علفکشهای گروه سولفونیل اوره بودند که به صورت خالص و در حالت اختلاط با علف کش توفوردی + امسیپیآ با نسبت های مختلف روی علف های هرز در مرحلة دو تا چهار برگ ی کامل بکار برده شدند . در آزمایش مزرعه ای که در مزرعة تحقیقاتی دانشکدة کشاورز ی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1390 انجام شد، اثرات تیمار خالص و اختلاط علف کشهای گروه سولفون یل اوره با علفکش توفوردی + امسیپیآ بر درصد خسارت بوته های ذرت رقم س ینگل کراس 704 مورد ارز یابی قرار گرفت . بر 75 و : 87 علفکش توفورد ی + امسیپیآ با فورام سولف ورون و در نسبت های اختلاط 25 /5 : 12/ اساس نتایج آزمایشهای گلخانه ای، در نسبت اختلاط 5 50 علفکش توفورد ی + امسیپیآ با ن یکوسولفورون رو ی علف هرز تاج خروس ر یشه قرمز، مقدار دز موثر مورد ن یاز علفکش توفورد ی + امس یپ یآ : 50 کاهش نیافت که احتمال می رود این امر ناشی از تداخل بوجود آمده بین دو علف کش در جذب و انتقال باشد . درحالیکه ، در علف هرز سلمه تره در نسبت های برابر و با افزایش نسبت اختلاط علف کش فورام سولفورون تداخلات بوجود آمده بین دو علف کش افزایش یا فت. نوع گونة علف هرز ، سرعت متابولیسم علفکش و ساختار کوتیکولی سطح برگ می تواند رو ی کاربرد دزها ی بالاتر علفکش و در نهایت تداخلات ایجادشده بین دو علف کش تأثیرگذار باشد. از سو ی د یگر مرحلة رشدی گیاه هرز، مسیرهای ورود ی و سرعت جر یان ش یرة گیاهی نیز می توانند در رسیدن علفکش ها در دز موثر به جا یگاه هدف موثر بوده و از تداخلات بین دو علفکش بکاهند. بر اساس نتایج مطالعة مزرعه ای، اختلاط علفکش های گروه سولفونیل اوره با توفوردی + امسی - پیآ خسارت چندانی را روی بوته های ذرت ایجاد نکرد.

کلمات کلیدی

, اثرات متقابل علف کش ها, دز موثر, علف کش های بازدارندة آنزیم , ALS علف کش های فنوکسی, نسبت اختلاط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042075,
author = {وحید سرابی and قنبری, علی and راشدمحصل, محمدحسن and نصیری محلاتی, مهدی and راستگو, مهدی},
title = {ارزیابی اثرات اختلاط علف کشهای فورام سولفورون و نیکوسولفورون با توفوردی + امسی پی آ در کنترل علفهای هرز تاج خروس ریشه قرمز و سلمه تره},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2014},
volume = {28},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-4749},
pages = {66--78},
numpages = {12},
keywords = {اثرات متقابل علف کش ها، دز موثر، علف کش های بازدارندة آنزیم ،ALS علف کش های فنوکسی، نسبت اختلاط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثرات اختلاط علف کشهای فورام سولفورون و نیکوسولفورون با توفوردی + امسی پی آ در کنترل علفهای هرز تاج خروس ریشه قرمز و سلمه تره
%A وحید سرابی
%A قنبری, علی
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A راستگو, مهدی
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2014

[Download]