روش ها و مدل های روان شناختی, دوره (4), شماره (15), سال (2014-6) , صفحات (13-36)

عنوان : ( خوشه بندی : ابزاری برای آنالیز داده ها در مطالعات کمی و آمیخته )

نویسندگان: فرزاد رادمهر , سیدحسن علم الهدائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه خوشه بندی به عنوان یکی از روشهای داده کاوی توصیفی جهت استفاده در مطالعات آموزشی و روانشناختی مطرح می‌گردد. گروه بندی داده های پژوهش در مطالعات قبلی در حوزه های آموزشی و روانشناختی توسط میانگین، میانه و برد صورت می گرفته است که دارای نواقص و محدودیتهایی میباشد.لذا در این مطالعه خوشه بندی به عنوان ابزاری جایگزین با قابلیتهای متعدد در مطالعات کمی و آمیخته معرفی می گردد.بدین منظور ابتدا تعریف اجمالی از خوشه بندی ارائه می گردد. سپس مراحل شش گانه اجرای فرایند خوشه بندی توسط داده های کمی مرتبط با روانشناسی یادگیری ریاضیات بیان می گردد. تا ضمن آشنایی بیشتر پژوهشگران حوزه مطالعات آموزشی و روانشناختی با این ابزار نتیجه ای جدید در زمینه روانشناسی یادگیری ریاضیات مطرح گردد.نتایج اعمال خوشه بندی بر روی داده ها نشان می دهد که از خوشه بندی می توان برای بررسی ارتباط متغیرهای مختلف بر متغیر وابسته بر مطالعات کمی و شناسایی کاندیداهای شرکت در مصاحبه در مطالعات آمیخته استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, خوشه بندی, داده کاوی, روانشناسی یادگیری ریاضی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042081,
author = {رادمهر, فرزاد and علم الهدائی, سیدحسن},
title = {خوشه بندی : ابزاری برای آنالیز داده ها در مطالعات کمی و آمیخته},
journal = {روش ها و مدل های روان شناختی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {15},
month = {June},
issn = {2228-5516},
pages = {13--36},
numpages = {23},
keywords = {خوشه بندی، داده کاوی، روانشناسی یادگیری ریاضی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خوشه بندی : ابزاری برای آنالیز داده ها در مطالعات کمی و آمیخته
%A رادمهر, فرزاد
%A علم الهدائی, سیدحسن
%J روش ها و مدل های روان شناختی
%@ 2228-5516
%D 2014

[Download]