کتاب قیم, دوره (3), شماره (8), سال (2013-6) , صفحات (103-133)

عنوان : ( جایگاه روایات اسباب نزول کارکردها و معیارهای نقد آنها در تفسیر فی ظلال القرآن )

نویسندگان: محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور , محمد مولوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی جایگاه روایات سبب نزول کارکردها ومعیارهای نقد آنها درتفسیر فی ظلال القرآن پرداخته است...

کلمات کلیدی

تفسیر . روایات تفسیری . سبب نزول . سیدقطب . فی ظلال القرآن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042082,
author = {رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی and محمد مولوی},
title = {جایگاه روایات اسباب نزول کارکردها و معیارهای نقد آنها در تفسیر فی ظلال القرآن},
journal = {کتاب قیم},
year = {2013},
volume = {3},
number = {8},
month = {June},
issn = {2251-6026},
pages = {103--133},
numpages = {30},
keywords = {تفسیر . روایات تفسیری . سبب نزول . سیدقطب . فی ظلال القرآن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جایگاه روایات اسباب نزول کارکردها و معیارهای نقد آنها در تفسیر فی ظلال القرآن
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%A محمد مولوی
%J کتاب قیم
%@ 2251-6026
%D 2013

[Download]