مطالعات راهبردی جهانی شدن, دوره (4), شماره (9), سال (2013-11) , صفحات (9-31)

عنوان : ( اثر جهانی شدن بر رشد اقتصادی با روش خود توضیحی برداری )

نویسندگان: سیدعبداله رضوی , مصطفی سلیمی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بررسی اثرات جهانی شدن بر روی رشد اقتصادی با استفاده از مدل مدل خودتوضیح برداری(VA R) به منظور تفکیک آثار کوتاه و بلند مدت پرداخته شده است. برای بررسی این رابطه با استفاده از تعریف شاخصهای باز بودن اقتصاد و مالی داده های سالانه صادرات، واردات، ورود و خروج سرمایه و تولید ناخالص داخلی های سالانه مالی داده های ایجاد شده به تجزیه و تحلیل اثرات متقابل پویا از تکانه طی دوره 1357 - 1390 با استفاده از واریانس خطای پیش بینی( FEVDs) و توابع عکس اعمل در الگو پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که شاخصهای آزاد سازی تجاری و مالی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین آزمون دهد که تنها یک بردار همگرایی بین متغیرهای مدل وجود دارد.

کلمات کلیدی

, جهانی شدن, رشد اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042087,
author = {رضوی, سیدعبداله and سلیمی فر, مصطفی},
title = {اثر جهانی شدن بر رشد اقتصادی با روش خود توضیحی برداری},
journal = {مطالعات راهبردی جهانی شدن},
year = {2013},
volume = {4},
number = {9},
month = {November},
issn = {1036-1522},
pages = {9--31},
numpages = {22},
keywords = {جهانی شدن- رشد اقتصادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر جهانی شدن بر رشد اقتصادی با روش خود توضیحی برداری
%A رضوی, سیدعبداله
%A سلیمی فر, مصطفی
%J مطالعات راهبردی جهانی شدن
%@ 1036-1522
%D 2013

[Download]