پژوهش های صنایع غذایی, دوره (24), شماره (1), سال (2014-6) , صفحات (77-87)

عنوان : ( پیشگویی شار ترواه و درصد دفع کلرید سدیم طی فرآیند نانوفیلتراسیون فاضلاب ستون های رنگبری توسط شبکه های عصبی مصنوعی )

نویسندگان: فخرالدین صالحی , سیدمحمدعلی رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش از مدل شبکه عصبی مصنوعی به منظور پیشگویی شار تراوه و درصد دفع کلرید سدیم طی فرایند نانوفیلتراسیون فاضلاب ستون رنگبری صنایع قند استفاده گردید. فرایند نانوفیلتراسیون در سه سطح دمایی 30، 40 و 50 درجه سانتیگراد، در فشارهای 1، 5/1 و 2 مگاپاسکال، در سه سطح غلظتی 60، 80 و 100 گرم بر لیتر و در دو سطح pH برابر 8 و 9 انجام گرفت. به منظور پیشگویی شار تراوه و درصد دفع کلرید سدیم از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه پیشخور با 4 ورودی و 2 خروجی استفاده شد. نتایج نشان داد شبکه ای با تعداد 9 نرون در یک لایه پنهان و با استفاده از تابع فعال سازی تانژانت هیپربولیک و روش بهینه سازی لیونبرگ و درصد داده های مورد استفاده برای تربیت/ آزمون / ارزیابی برابر 30/30/40 می توان به خوبی شار تراوه (98/0r=) و درصد دفع کلرید سدیم (88/0r=) در طی نانوفیلتراسیون فاضلاب ستون رنگبری را پیشگویی نمود. نتایج آنالیز حساسیت توسط شبکه عصبی بهینه، فشار را به عنوان موثرترین عامل در پیشگویی شار تراوه و درصد دفع کلرید سدیم نشان داد.

کلمات کلیدی

, آنالیز حساسیت, پیشگویی, شبکه عصبی, نانوفیلتراسیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042095,
author = {فخرالدین صالحی and رضوی, سیدمحمدعلی},
title = {پیشگویی شار ترواه و درصد دفع کلرید سدیم طی فرآیند نانوفیلتراسیون فاضلاب ستون های رنگبری توسط شبکه های عصبی مصنوعی},
journal = {پژوهش های صنایع غذایی},
year = {2014},
volume = {24},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-515X},
pages = {77--87},
numpages = {10},
keywords = {آنالیز حساسیت، پیشگویی، شبکه عصبی، نانوفیلتراسیون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیشگویی شار ترواه و درصد دفع کلرید سدیم طی فرآیند نانوفیلتراسیون فاضلاب ستون های رنگبری توسط شبکه های عصبی مصنوعی
%A فخرالدین صالحی
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%J پژوهش های صنایع غذایی
%@ 2008-515X
%D 2014

[Download]