ره آورد سیاسی, دوره (9), شماره (35), سال (2012-6) , صفحات (93-128)

عنوان : ( شاخصه های فرانظری نظریه روابط بین الملل در گفتمان اسلامی )

نویسندگان: محمدجواد رنجکش , حمیدرضا کشاورز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تمامی نظریه های روابط بین الملل بر مبانی فرانظری خاصی استوار می باشند. بر این اساس، مبانی و پیش فرض های فرانظری که هر یک از این نظریات مورد مطالعه و بررسی قرار می دهند از یکدیگر متمایز است . یک نظریه روابط بین الملل اسلامی نیز از این امر مستثنی نمی باشد. یعنی این نظریه نیز بر مبانی و شاخصه های فرانظری خاصی ابتنا می یابد که آن را از سایر نظریه ها ی روابط بین الملل متمایز می سازد. در این راستا نوشتار حاضر تلاش نمود تا با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، نسبت میان اسلام و مبانی فرانظری روابط بین الملل را بازگو نماید و سپس به معرفی ابعاد و شاخصه های فرانظری روابط بین الملل در اسلام بپردازد. لذا مهمترین دستاورد نوشتار حاضر معرفی فرهنگ اسلامی به عنوان مهمتر ین چارچوب جهت شک ل ده ی به ابعاد فرانظر ی نظریه روابط بین الملل در گفتمان اسلامی است.

کلمات کلیدی

, روابط بین الملل, فرانظریه, هستی شناسی, معرف تشناسی, روش شناسی, اسلام.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042113,
author = {رنجکش, محمدجواد and کشاورز, حمیدرضا},
title = {شاخصه های فرانظری نظریه روابط بین الملل در گفتمان اسلامی},
journal = {ره آورد سیاسی},
year = {2012},
volume = {9},
number = {35},
month = {June},
issn = {1735-8973},
pages = {93--128},
numpages = {35},
keywords = {روابط بین الملل، فرانظریه، هستی شناسی، معرف تشناسی، روش شناسی، اسلام.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شاخصه های فرانظری نظریه روابط بین الملل در گفتمان اسلامی
%A رنجکش, محمدجواد
%A کشاورز, حمیدرضا
%J ره آورد سیاسی
%@ 1735-8973
%D 2012

[Download]