مهندسی مکانیک و ارتعاشات, دوره (2), شماره (1), سال (2011-6) , صفحات (59-71)

عنوان : ( تحلیل ارتعاش آزاد عرضی کابل با استفاده از روش جدا سازی ادمین )

نویسندگان: رضا احراری , محمد شادکامی , محمد حسین ابوالبشری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله روش جداسازی ادمین به منظور بررسی ارتعاش آزاد یک کابل دو تکه به کار گرفته شده است. هر قسمت از کابل به صورت مجزا توسط این روش تحلیل شده است. با اعمال شرایط پیوستگی و شرایط مرزی، فرکانسهای طبیعی و شکل مدهای مربوطه به سادگی و به صورت همزمان به دست می آید. با ارائه چند مثال برای شرایط مرزی مختلف، این مقادیر محاسبه شده اند. نتایج به دست آمده از راه حل های تحلیلی و عددی ذکر شده در مقاله با دقت خوبی نتایج حاصله از این روش را تایید می نمایند و مشخص می کنند که روش ادمین یک روش موثر و قابل اطمینان بوده و نسبت به سایر تحلیلهای ارتعاشی کارآمدتر و ساده تر می باشد. در بخش پایانی، تاثیر میزان پارامترهای جرم و سختی فنر در شرایط مرزی بر میزان و نحوه تغییرات فرکانسهای طبیعی بررسی شده و یک راهکار موثر برای برخورد با اینگونه شرایط مرزی پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, ارتعاش آزاد, کابل, روش جدا سازی ادمین, شکل مد, فرکانس طبیعی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042114,
author = {احراری, رضا and محمد شادکامی and ابوالبشری, محمد حسین},
title = {تحلیل ارتعاش آزاد عرضی کابل با استفاده از روش جدا سازی ادمین},
journal = {مهندسی مکانیک و ارتعاشات},
year = {2011},
volume = {2},
number = {1},
month = {June},
issn = {2423-5458},
pages = {59--71},
numpages = {12},
keywords = {ارتعاش آزاد، کابل، روش جدا سازی ادمین، شکل مد، فرکانس طبیعی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل ارتعاش آزاد عرضی کابل با استفاده از روش جدا سازی ادمین
%A احراری, رضا
%A محمد شادکامی
%A ابوالبشری, محمد حسین
%J مهندسی مکانیک و ارتعاشات
%@ 2423-5458
%D 2011

[Download]