پژوهش های روابط بین الملل, دوره (1), شماره (8), سال (2013-9) , صفحات (133-168)

عنوان : ( واکاوی مبانی فرانظری نظریة روابط بین الملل در رویکرد اسلامی )

نویسندگان: محمدجواد رنجکش , حمیدرضا کشاورز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اگر بپذیریم که پیشرفت یک رشتة علمی به ظرفیت آن رشته در دسترسی به نظریه ها و مفاهیمی بستگی دارد که به کمک آن می توان به شناختی از جهان خارج نائل گردید و همچنین اگر بپذیریم که نظریه ها بخش بسیار حیاتی بن مایه های علوم را تشکیل می دهند، آن گاه باید شناخت و تسلط بر نظریه های یک دانش و تجربة انسانی، همچون علم روابط بین الملل را عنصر اساسی و تشکیل دهندة آن علم دانست. این در حالی است که بسیاری از توصیفات، تحلیل ها و تبیین های صورت گرفته در رشتة روابط بین الملل، مبتنی بر یک شاکلة نظری و آن هم رویکردی غرب محورانه است . در این راستا، پژوهش حاضر تلاش نموده با رویکردی تحلیلی تفسیری به نظریات و بهره گیری از منابع چهار گانه موجود در اسلام - شامل کتاب، سنت،اجماع و عقل - اصول و شاخصه های فرانظری روابط بین الملل در اسلام را اکتشاف و استخراج نماید. مفروض نگارندگان آن است که "تمامی نظرات روابط بین الملل در دوره معاصر دارای خصیصه غرب گرایانه بوده و متناسب با پیش فرض ها، مصادیق و ذهنیت غربی هستند."

کلمات کلیدی

, روابط بین الملل, فرانظریه, هستی شناسی, معرفت شناسی, روش شناسی, هویت اسلام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042117,
author = {رنجکش, محمدجواد and کشاورز, حمیدرضا},
title = {واکاوی مبانی فرانظری نظریة روابط بین الملل در رویکرد اسلامی},
journal = {پژوهش های روابط بین الملل},
year = {2013},
volume = {1},
number = {8},
month = {September},
issn = {2251-8444},
pages = {133--168},
numpages = {35},
keywords = {روابط بین الملل،فرانظریه،هستی شناسی،معرفت شناسی،روش شناسی،هویت اسلام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی مبانی فرانظری نظریة روابط بین الملل در رویکرد اسلامی
%A رنجکش, محمدجواد
%A کشاورز, حمیدرضا
%J پژوهش های روابط بین الملل
%@ 2251-8444
%D 2013

[Download]