اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کاراقتصاد و فرهنگ , 2014-08-20

عنوان : ( اثر کیفیت حسابرسی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: محمود لاری دشت بیاض , اسماعیل طاهرزاده , انیسه ایلخانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق اثر کیفیت حسابرسی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. برای سنجش کیفیت حسابرسی از سه معیار اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس، و اظهار نظر حسابرسی استفاده شده است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1384 نا 1390 گردآوری شد. همچنین برای ازمون فرضیه ها از ازمون رگرسیون لجستیک استفاده شد. همانگونه که پیش بینی می شد یافته های پژوهش، شواهدی فراهم کردند که نشان می دهد رابطه مثبت و معنی داری بین اندازه حسابرس با بازده سهام وجود دارد. همچنین نتایج نشان دادند که بین اظهار نظر حسابرسی تعدیل شده و بازده سهام رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. نتایج تایید کردند که بین دوره تصدی حسابرس و بازده سهام ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی

, کیفیت حسایرسی , اظهار نظر حسابرسی, اندازه موسسه حسابرسی, دوره تصدی حسابرس, بازده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042122,
author = {لاری دشت بیاض, محمود and طاهرزاده, اسماعیل and انیسه ایلخانی},
title = {اثر کیفیت حسابرسی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کاراقتصاد و فرهنگ},
year = {2014},
location = {علی اباد کتول, ايران},
keywords = {کیفیت حسایرسی ، اظهار نظر حسابرسی، اندازه موسسه حسابرسی،دوره تصدی حسابرس، بازده سهام},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر کیفیت حسابرسی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A طاهرزاده, اسماعیل
%A انیسه ایلخانی
%J اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کاراقتصاد و فرهنگ
%D 2014

[Download]