پژوهشنامه علوم سیاسی, دوره (4), شماره (2), سال (2009-4) , صفحات (159-193)

عنوان : ( ارتباط جنگ و آنارشی ؛ نقد دو وجهی آنارشی - سلسله مراتب بر مبنای شاهنامه )

نویسندگان: سید عبدالعلی قوام , سید احمد فاطمی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله بررسی رابطه جنگ و آنارشی است. بدین منظور، ابتدا مناظره بین متفکران روابط بین الملل در این رابطه نشان داده می شود. دوم، نگاه «هابزی»ِ حاکم بر اندیشه روابط بین الملل، تصنع قرارداد، دووجهی سلسله مراتب ـ آنارشی و وضعیت ـ ساختار آنارشیک بر مبنای اندیشه فردوسی به چالش کشیده می شود. سوم، با بررسی مفهوم جنگ در شاهنامه و نمونه های آن نشان داده می شود که پیش از هر چیز نیت کارگزاران جنگ در آغاز آن اثرگذار است. چهارم، با تمرکز بر رویکرد کارگزارمحور فردوسی و تاکید وی بر مفهوم «خرد» تلاش می شود راهکاری برای تحدید جنگ ارائه شود. در پایان، با جمع بندی مطالب به احتمال و قابلیت کاربرد دیدگاه فردوسی در روابط بین الملل معاصر اشاره می شود.

کلمات کلیدی

, کلیدواژگان: وضعیت , ساختار آنارشیک, سلسله مراتب , آنارشی, ساختار , کارگزار, جنگ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042123,
author = {سید عبدالعلی قوام and فاطمی نژاد, سید احمد},
title = {ارتباط جنگ و آنارشی ؛ نقد دو وجهی آنارشی - سلسله مراتب بر مبنای شاهنامه},
journal = {پژوهشنامه علوم سیاسی},
year = {2009},
volume = {4},
number = {2},
month = {April},
issn = {1735-790X},
pages = {159--193},
numpages = {34},
keywords = {کلیدواژگان: وضعیت ، ساختار آنارشیک، سلسله مراتب ، آنارشی، ساختار ، کارگزار، جنگ، خرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباط جنگ و آنارشی ؛ نقد دو وجهی آنارشی - سلسله مراتب بر مبنای شاهنامه
%A سید عبدالعلی قوام
%A فاطمی نژاد, سید احمد
%J پژوهشنامه علوم سیاسی
%@ 1735-790X
%D 2009

[Download]