میکروب شناسی پزشکی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2014-6) , صفحات (9-17)

عنوان : ( تعیین تیپ توکسینی کلستریدیوم پرفرینجنس جدا شده از قطعات بسته بندی شده مرغ گوشتی )

نویسندگان: مریم پورسلطانی , محمد محسن زاده , جمشید رزم یار , سید مصطفی پیغمبری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و اهداف: باکتری کلستریدیوم پرفرینجنس برمبنای تولید سموم آلفا، بتا، اپسیلون و یوتا به پنج تیپ A تا E طبقه بندی می شود. بعضی از سویه های این باکتری قادر به تولید انتروتوکسین بوده که می تواند باعث مسمومیت غذایی در انسان شود. علاوه بر این، توکسینهای دیگری همچون netB و tpeL که اخیرابه عنوان عوامل حدت کلستریدیوم پرفرینجنس در بیماریهای طیور مطرح شده اند، ممکن است در انسان نیز در تشدید عالئم مسمومیت غذایی موثر باشند. هدف از این مطالعه تعیین پروفایل توکسینی کلستریدیوم پرفرینجنس جداشده از نمونه های قطعات بسته بندی شده مرغ گوشتی با استفاده از روشهای Single و Multiplex PCR می باشد. مواد و روش کار: در یک مطالعه مقطعی تعداد 081 نمونه قطعه بسته بندی شده مرغ گوشتی شامل گردن، بال و کبد )هر کدام 01 نمونه( و سنگدان )01 نمونه( به طور تصادفی جمع آوری و از بابت آلودگی به کلستریدیوم پرفرینجنس مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور نمونه ها برروی محیط های آگار حاوی 7% خون دفیبرینه گوسفند، TSNو TSC کشت گردیدند. جدایه های بدست آمده از بابت حضور ژن های مسئول تولید توکسین )آلفا، بتا، اپسیلون و یوتا( و ژن های حدت )tpeL و netB( به روش PCR تعیین تیپ گردیدند. یافتهها: در این مطالعه از کل نمونههای مورد بررسی تعداد 6 جدایه به عنوان کلستریدیوم پرفرینجنس مورد تایید قرار گرفتند که درتمامی جدایهها )011%( ژن های cpa و cpb، شناسایی گردید. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص گردید که کلیه جدایهها به تیپ C کلستریدیوم پرفرینجنس تعلق دارند. در0 جدایه )80.00%( ژن netB و در 0 جدایه )01%( ژن tpeL شناسایی گردید. نتیجهگیری: نتایج این مطالعه نشان میدهد که ممکن است تیپ های توکسین زای کلستریدیوم پرفرینجنس که واجد ژن های عوامل حدت باکتری چون netB که در ایجاد انتریت نکروتیک در طیورنقش دارند از طریق مرغ و فرآورده های طیور به انسان انتقال یابند.

کلمات کلیدی

, کلستریدیوم پرفرینجنس, توکسین, مرغ گوشتی, P
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042145,
author = {پورسلطانی, مریم and محسن زاده, محمد and رزم یار, جمشید and سید مصطفی پیغمبری},
title = {تعیین تیپ توکسینی کلستریدیوم پرفرینجنس جدا شده از قطعات بسته بندی شده مرغ گوشتی},
journal = {میکروب شناسی پزشکی ایران},
year = {2014},
volume = {8},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-8612},
pages = {9--17},
numpages = {8},
keywords = {کلستریدیوم پرفرینجنس، توکسین، مرغ گوشتی، P},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین تیپ توکسینی کلستریدیوم پرفرینجنس جدا شده از قطعات بسته بندی شده مرغ گوشتی
%A پورسلطانی, مریم
%A محسن زاده, محمد
%A رزم یار, جمشید
%A سید مصطفی پیغمبری
%J میکروب شناسی پزشکی ایران
%@ 1735-8612
%D 2014

[Download]