زبان پژوهی, دوره (6), شماره (10), سال (2014-5) , صفحات (86-106)

عنوان : ( سبک شناسی خطاب های خداوند به پیامبر اکرم (ص) )

نویسندگان: سیدحسین سیدی , محمدعلی کاظمی تبار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله کوشیده ایم با توجه به تفاوت های موجود میان آیه های مکی و مدنی،به این سوال پاسخ دهیم که سبک خطاب های خداوند متعال به رسول گرامی اسلام (ص) در آیه های مکی چگونه است.وچه ویژگی ها و امتیازهایی دارد منظور از خطاب در این نوشتارهمان معنی لغوی آن یعنی رودر رو سخن گفتن با شخص وجهت دهی کلام به سوی مخاطب است بنا براین براتی پاسخ دادن به سوال یاد شده خطاب های قرآن را به انواع گوناگونهمچون ندا ،امر،نهی استفهام،خبر وشرط تقسیم کرده و آیه های مربوط به هر سبک را بررسی کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده ایم نداهای خداوند متعال به پیامبر اسلام با پیامبران دیگر فرق دارد زیرا خداون متعال همه پیامبران قبلی را با نامشان خطاب کرده است.درحالیکه برای خطاب کردن پیامبر از القاب و اوصافی همچون ایها انبی ایها الرسول و غیره استفاده کرده است و هدفش از این کار تکریم و ممتازکردن پیامبر نسبت به پیامبران دیگر بوده است کاربرد فراوان فعل قل در آیه های مکی نشان می دهد که الفاظ و معانی قرآن به شکل همزماناز جانب خداوند متعال به آن حضرت وحی شده است و ایشان نیز آنها را در نهایت امانتداری به دست مردم رسانده اند علاوه بر این بیشتر خطابهایی که به سبک نهی بیان شده است معنای مجازی دارند و از مهمترین معانی آنها می توان به دل داری ارشاد دوام و استمرا ر و ...را ذکر کرد در سبک استفهام نیز الگوی أرأیت،أفرأیت و مشابه آن بسیار تکرار شده است و از سبک های جدید استفهام در قرآن می توان ورود همزه بر واژه های إن و إذا و ترکیب ان دو را باهم ذکر کرد.

کلمات کلیدی

, سبک, خطاب, ندا, امر, نهی, استفهام, خبر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042158,
author = {سیدی, سیدحسین and کاظمی تبار, محمدعلی},
title = {سبک شناسی خطاب های خداوند به پیامبر اکرم (ص)},
journal = {زبان پژوهی},
year = {2014},
volume = {6},
number = {10},
month = {May},
issn = {2008-8833},
pages = {86--106},
numpages = {20},
keywords = {سبک،خطاب،ندا،امر،نهی،استفهام،خبر.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سبک شناسی خطاب های خداوند به پیامبر اکرم (ص)
%A سیدی, سیدحسین
%A کاظمی تبار, محمدعلی
%J زبان پژوهی
%@ 2008-8833
%D 2014

[Download]