پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (29), شماره (1), سال (2013-12) , صفحات (3-34)

عنوان : ( علم اطلاعات و دانش‌شناسی: سرشت و کارکردهای آن )

نویسندگان: سیدرحمت اله فتاحی , امیر ریسمان باف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییر نام رشته از علوم کتابداری و اطلاع رسانی به علم اطلاعات و دانش شناسی مبتنی بر پیشینه ای از زمینه های فکری و عملی است که سرانجام این تغییر نام را رقم زده است؛ و از دیگر سو، متضمن ویژگی های جدیدی است که نام و عنوان جدید بر آنها دلالت دارد. تشریح این مبانی به زبانی همه فهم به ویژه مناسب برای مطالعه دانشجویان رشته که به‌تازگی با این تغییر نام و عنوان نو مواجه شده اند، هدف این نوشتار است. تلاش نویسندگان بر آن است تا با اتخاذ رویکردی قیاسی و استدلالی به تحلیل سرشت و جنبه-های دانش مداری رشته، در قیاس با جنبه های اطلاع مداری آن، در شرایط جدید پرداخته شود. روش پژوهش، تحلیل مفهومی است و رویکرد روش شناسانه آن، کیفی است. بخش نخست نوشتار به مفهوم دانش و دانش شناسی می پردازد و تمایزات و تشابهات دانش شناسی با معرفت شناسی و نیز مدیریت دانش با مدیریت اطلاعات را تشریح می کند. همچنین، مقایسه ای مفهومی میان دو اصطلاح دانش شناسی و دانش ورزی صورت گرفته است. بخش دوم بر چرایی ترکیب نام جدید رشته (علم اطلاعات و دانش شناسی) و تبیین پیوندهای اطلاعاتی- دانشی رشته متمرکز است؛ و بخش پایانی دربرگیرنده تشریح پیامدهای مورد انتظار برای رشته و نیز حرفه (متأثر از تغییر نام) است. نویسندگان مقاله بر این نظرند که حل دوگانه انگاری های ناشی از دوگانه «اطلاعات در برابر دانش» در رشته، گسترش گستره مفهومی و عملی رشته بنا به سرشت پیچیده تر و انتزاعی تر بودن مفهوم دانش نسبت به اطلاعات و بالاخره تقویت ابعاد انسان مدارانه و اجتماعی رشته و حرفه می-تواند از پیامدهای این تغییر نام باشد.

کلمات کلیدی

, دانش , دانش شناسی, علم اطلاعات, تغییر نام, مدیریت اطلاعات, مدیریت دانش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042161,
author = {فتاحی, سیدرحمت اله and ریسمان باف, امیر},
title = {علم اطلاعات و دانش‌شناسی: سرشت و کارکردهای آن},
journal = {پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management},
year = {2013},
volume = {29},
number = {1},
month = {December},
issn = {2251-8223},
pages = {3--34},
numpages = {31},
keywords = {دانش ، دانش شناسی، علم اطلاعات، تغییر نام، مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T علم اطلاعات و دانش‌شناسی: سرشت و کارکردهای آن
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A ریسمان باف, امیر
%J پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management
%@ 2251-8223
%D 2013

[Download]