تحقیقات حسابداری و حسابرسی, دوره (5), شماره (21), سال (2014-4) , صفحات (68-85)

عنوان : ( بررسی تجربی مدیریت سود در صورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی شرکت اصلی )

نویسندگان: محمدجواد ساعی , مهدی عبدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سود معیار مهمی در تصمیم‌گیری و ارزیابی استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی است. اهمیت سود در این موارد یکی از دلایل مدیریت سود است. تحقیقات قبلی نشانگر وجود مدیریت سود است. تمرکز این تحقیق بر یافتن پاسخی برای این سوال است که "آیا نسبت مدیریت سود در صورتهای مالی تلفیقی متفاوت از صورتهای مالی شرکت اصلی می‌باشد؟" برای پاسخ به این سوال، ابتدا مدیریت سود در صورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی شرکت اصلی به صورت جداگانه و با استفاده از مدلهای تعدیل شده جونز و چشم انداز آینده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیات در سطح صنعت و در سطح کل نمونه، نشان می­ دهد که مدیریت سود در هر دو صورت مالی به صورت معنی‌داری اعمال می­ شود. نتایج تحقیق، برخلاف انتظارات، نشان داد که نسبت مدیریت سود در صورتهای مالی شرکت اصلی بیشتر از صورتهای مالی تلفیقی است. آزمون معنی‌داری تفاوت مدیریت سود در سطح صنایع، بسته به مدلهای مورد استفاده، نتایج ناسازگاری را نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی

, مدیریت سود, صورتهای مالی تلفیقی, اقلام تعهدی اختیاری, مدل تعدیل شده جونز, مدل چشم انداز آینده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042163,
author = {ساعی, محمدجواد and عبدی, مهدی},
title = {بررسی تجربی مدیریت سود در صورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی شرکت اصلی},
journal = {تحقیقات حسابداری و حسابرسی},
year = {2014},
volume = {5},
number = {21},
month = {April},
issn = {2251-8428},
pages = {68--85},
numpages = {17},
keywords = {مدیریت سود، صورتهای مالی تلفیقی، اقلام تعهدی اختیاری، مدل تعدیل شده جونز، مدل چشم انداز آینده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تجربی مدیریت سود در صورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی شرکت اصلی
%A ساعی, محمدجواد
%A عبدی, مهدی
%J تحقیقات حسابداری و حسابرسی
%@ 2251-8428
%D 2014

[Download]