حسابدار رسمی, دوره (25), شماره (37), سال (2014-7) , صفحات (71-80)

عنوان : ( بازی قدرت در حسابرسی - راهبردهای خرد مورد استفاده ی صاحبکاران برای اعمال قدرت و نفوذ بر حسابرسان )

نویسندگان: محمود لاری دشت بیاض , حمید خادم , امین رستمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وضعیت حسابرسی به گونه ای است که در عمده ی موارد حسابرسان باید برای انجام رسیدگی ها، عملیات رسیدگی خود را در شرکت مورد رسیدگی ( صاحب کار) انجام دهند و صاحب کاران از طریق عواملی که در اختیار دارند مانند توانایی تعیین مکان حسابرسی ، وضع قوانین داخلی برای شرکت، ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای رسیدگی و تعیین جو کاری از قدرت میزبانی خود استفاده می کنند و از این طریق از راهبردهایی بهره می برند تا بتوانند بر حسابرسان تسلط یابند و قدرت خود را بر انان تحمیل کنند، یا در مقابل ارائه ی مزایایی به حسابرسان ، مواردی را مطالبه کنند. این مقاله در واقع به تشریح راهبردهای خردی می پردازد که حسابرسان و صاحبکاران به کار می گیرند تا قدرت را به دست گرفته و در میدان حسابرسی در مقابل طرف دیگر از اعمال نفوذ بیشتری برخوردار باشند.

کلمات کلیدی

, بازی قدرت در حسابرسی, نفوذ بر حسابرسان,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042165,
author = {لاری دشت بیاض, محمود and خادم, حمید and رستمی, امین},
title = {بازی قدرت در حسابرسی - راهبردهای خرد مورد استفاده ی صاحبکاران برای اعمال قدرت و نفوذ بر حسابرسان},
journal = {حسابدار رسمی},
year = {2014},
volume = {25},
number = {37},
month = {July},
issn = {****-0049},
pages = {71--80},
numpages = {9},
keywords = {بازی قدرت در حسابرسی، نفوذ بر حسابرسان،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازی قدرت در حسابرسی - راهبردهای خرد مورد استفاده ی صاحبکاران برای اعمال قدرت و نفوذ بر حسابرسان
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A خادم, حمید
%A رستمی, امین
%J حسابدار رسمی
%@ ****-0049
%D 2014

[Download]